Ökning av kommunal personlig assistans för barn

Publicerad:
Kommunalt beslutad personlig assistans är den LSS-insats som procentuellt sett ökat mest mellan 2016 och 2017. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland barn i åldern 0-12 år ökade kommunalt beslutad personlig assistans med 22 procent. Det är betydligt fler pojkar än flickor som får insatser.

Den 1 oktober 2017 hade 72 900 personer någon verkställd insats enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Det är en ökning med 2 procent sedan 2016. Den insats som ökat mest sedan 2016 är kommunalt beslutad personlig assistans, som ökat med 7,2 procent. Bland barn i åldern 0-12 år ökade insatsen med 22 procent – från 590 till 720 insatser.

– Den relativt stora ökningen av kommunala beslut om personlig assistans speglar till stor del de senaste årens utveckling inom den statliga assistansersättningen. Många barn har mist sin statliga assistansersättning, och utifrån det perspektivet är det positivt att det är just bland de yngsta som den kommunalt beslutade assistansen ökar mest, säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Fler pojkar än flickor får insatser

Statistiken visar också att kommunalt beslutad personlig assistans i åldern 0-12 år ökade betydligt mer för pojkar än för flickor, mellan 2016 och 2017 ökade insatsen med 25 respektive 17 procent. År 2017 fick 450 pojkar och 270 flickor kommunalt beslutad personlig assistans. Även inom de andra insatserna syns tydliga könsskillnader. Pojkarna får mer än dubbelt så många insatser som flickorna inom flera insatstyper.

– Vi vet sedan tidigare att fler pojkar än flickor beviljas insatser enligt LSS, men det är anmärkningsvärt att skillnaderna inte bara kvarstår utan även har ökat något inom vissa insatser, säger Karin Flyckt.

Fler statistiska förändringar

Sett över en längre tid syns flera statistiska förändringar vad gäller kommunalt beslutad personlig assistans. Mellan 2008 och 2017 har insatsen ökat med 40 procent. Fördelningen av antalet beviljade timmar med kommunalt beslutad personlig assistans per vecka har också förändrats. Och andelen unga som får kommunalt beslutad personlig assistans enligt LSS ökar. 2008 var 24 procent under 22 år, 2017 var motsvarande siffra 31.

Även bland vuxna syns tydliga könsskillnader vad gäller insatsfördelningen.

– Det är fler män än kvinnor som får insatser. Från 2016 till 2017 minskade insatserna enligt LSS till kvinnor medan männens ökade, säger Hillevi Rydh, statistiker på Socialstyrelsen.

I statistiken som nu publiceras finns siffror på riksnivå men även för landets kommuner. Totalt finns det statistik för tio LSS-insatser. Utöver personlig assistans handlar det bland annat kontaktperson och daglig verksamhet.

Fakta om personlig assistans

  • Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, beviljas till personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp med sina grundläggande behov, till exempel personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra.
  • Den som behöver hjälp för att klara de grundläggande behoven upp till 20 timmar per vecka kan ansöka om personlig assistans hos sin kommun.
  • Om den enskilde behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för grundläggande behov kan han eller hon ha rätt till statlig assistansersättning från Försäkringskassan.