Oklart kring förlängda uppehållstillstånd för ensamkommande

Publicerad:
För många unga ensamkommande finns en risk att framtiden återigen blir oviss. Flera myndigheter pekar på att det i vissa fall råder oklarheter kring förutsättningarna för att de unga ska beviljas förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Detta konstaterar Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn, när centret har fortsatt följa konsekvenserna av gymnasielagen.

Den så kallade nya gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018 och gav unga ensamkommande över 18 år en möjlighet att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier i 13 månader, om vissa förutsättningar var uppfyllda. Om studierna kräver mer än 13 månader kan den unge ge in en ny ansökan om förlängt uppehållstillstånd.

Efter studierna kan den unge få uppehållstillstånd i ytterligare sex månader för att hitta ett arbete. Om personen får ett jobb kan det leda till ett permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket har fram till och med den 16 april 2019 beviljat 6 404 uppehållstillstånd med stöd av den nya lagen.

I höstas genomförde Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn en undersökning av kommunernas beredskap för dem som fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya lagen. Nu har Socialstyrelsen genomfört en ny lägeskoll för att se hur situationen för gruppen ser ut ett drygt halvår senare, när de första tillfälliga uppehållstillstånden närmar sig sitt slut.

Förutsättningar för förlängt uppehållstillstånd oklara i vissa fall

För att få en bild av läget har kunskapscentrum för ensamkommande barn samrått med andra myndigheter samt SKL. Kunskapscentrum har också träffat organisationer som är engagerade för de ensamkommande, exempelvis Röda korset, Ensamkommandes förbund och Svenska kyrkan. Utöver det har centret också under maj månad intervjuat 14 kommuner om utbildningsplatser, möjligheten till försörjningsstöd och boendesituation för den här gruppen.

- De kommuner som vi talat med pekar på att informationen om vilka studier som kan ge förlängt uppehållstillstånd är bristfällig. Bland annat förväntas studie- och yrkesvägledarna veta vilka utbildningar det handlar om, men det saknas information. Det finns en risk att de unga går utbildningar som inte kan leda till förlängt uppehållstillstånd och att de återigen hamnar i en oviss situation, säger Elisabet Svedberg.
 
Även när det gäller unga som håller på att avsluta sina studier uttrycker flera av kommunerna en oro över att de sedan enbart har sex månader på sig att hitta ett jobb att försörja sig på. När det gäller boende så tar civilsamhället alltjämt ett stort ansvar för den här gruppen.

Flera myndigheter och SKL ger samma lägesbild

Skolverket, Migrationsverket och SKL konstaterar att kraven på vilka förutsättningar som gäller för förlängt uppehållstillstånd till viss del är oklara och att det finns risk att de unga går en utbildning som inte leder till förlängt uppehållstillstånd. Därför har myndigheterna och SKL tillsammans diskuterat hur de kan förtydliga vad som gäller.

- Vår samverkan har bland annat lett till att Skolverket har förtydligat sin information på webben om vad som gäller för ensamkommandes utbildning och Migrationsverket kommer att revidera sitt rättsliga ställningstagande i frågan om de förlängda uppehållstillstånden för gymnasiestudier. Ambitionen är att klargöra vad som gäller. Det är viktigt eftersom många unga kommer att ansöka om förlängning till hösten, säger Petra Rinman, chef för kunskapscentrum för ensamkommande barn.

Kontakt

Elisabet Svedberg
Telefon: 075-247 41 78

Kontakt

Petra Rinman
Telefon: 075-247 40 12