Ökat fokus på boende och jobb i missbruksriktlinjer

Publicerad:
Tak över huvudet och ett arbete är viktiga aspekter för om en behandling ska vara framgångsrik och bidra till att bryta ett missbruk. Socialstyrelsen förstärker därför de nationella riktlinjerna med rekommendationer om insatser som främjar boende och sysselsättning.

Människor med alkohol- och narkotikaproblem kan ha svårt att upprätthålla ett stabilt boende. Förlorar man sin bostad och blir hemlös innebär det i sig en risk för att missbruk utvecklas eller förvärras. Det är vanligt att en negativ spiral uppstår där problemen förstärker varandra.

– En stabil boendesituation är ofta en förutsättning för att kunna delta i behandling och för att komma ifrån ett missbruk eller beroende, säger Socialstyrelsens projektledare Maria Branting.

Minska risk för återfall

Bostad först innebär att personen får en mer eller mindre permanent bostadslösning omedelbart, och insatsen får en hög prioritering i de nya riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Alternativet vårdkedja finns också. Då kvalificerar man sig gradvis genom att ta ett antal steg för att klara av att ha ett eget boende med målsättningen att få ett eget hyreskontrakt. Varje steg är knutet till vård- och behandlingsinsatser.

– Även brist på sysselsättning kan vara ett hinder för att behandlingen och återanpassningen i samhället ska lyckas. Det är en av de vanligaste orsakerna till återfall, säger Nils Stenström, utredare vid Socialstyrelsen.

I riktlinjerna rekommenderas därför individanpassat stöd till arbete.

Samordning och stöd till anhöriga rekommenderas

Psykisk ohälsa är vanligt bland personer med missbruk och beroende och många har också andra problem och sociala svårigheter som kan kräva vård, stöd och behandling från flera verksamheter samtidigt.

Socialstyrelsen rekommenderar därför så kallad case management, som innebär att vård- och stödinsatser från olika aktörer samordnas för att främja klientens rehabilitering.

– Stöd från det personliga nätverket har också visat sig positivt för benägenheten att söka hjälp för alkohol- och narkotikaproblem. Samtidigt kan påfrestningarna för anhöriga vara stora och leda till psykisk och fysisk ohälsa, säger Maria Branting.

I riktlinjerna rekommenderas olika former av psykosocialt stöd till vuxna anhöriga och andra närstående.