Ökat antal drogrelaterade dödsfall

Publicerad:
Antalet drogrelaterade dödsfall som rapporteras in till Socialstyrelsens dödsorsaksregister har det senaste året ökat kraftigt både bland kvinnor och män.

För att ett dödsfall ska räknas som drogrelaterat måste drogmissbruk, beroende eller förgiftning med narkotika nämnas som underliggande eller bidragande dödsorsak på dödsorsaksintyget som utfärdas av läkare.

2013 rapporterades 589 drogrelaterade dödsfall till Socialstyrelsens dödsorsaksregister och 2014 hade antalet stigit till 765, vilket motsvarar en ökning med 30 procent.

– Det är en kraftig ökning. Den kan bero på ett ökat missbruk, men dödsorsaksstatistiken kan också påverkas av exempelvis förändrade analysmetoder inom rättsmedicinen, säger Jesper Hörnblad, utredare vid Socialstyrelsen.

Mer information om gruppen i vår

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag som handlar om att utveckla statistiken om drogrelaterad dödlighet. Arbetet sker i samråd med Rättsmedicinalverket och Folkhälsomyndigheten och avrapporteras den sista februari 2016.

– Vi ska ta reda på mer om de bakomliggande orsakerna så att vi får mer relevant information om den grupp som avlider där narkotika har bidragit till dödsfallet, säger Daniel Svensson, utredare vid Socialstyrelsen.

Självmord vanligast bland äldre män

I dödsorsaksregistret finns även information om självmord. Rapporteringen visar att självmord är vanligast bland äldre män. Efter 75 års ålder sker en ökning och högst andel självmord sker i gruppen män över 80 år. Kvinnor har den högsta andelen självmord i gruppen 50-54 år.

Det totala antalet självmord i befolkningen är relativt konstant. Under 80- och 90-talen skedde en minskning, men sedan 2000-talets början har den nedåtgående trenden avstannat något. Siffran för 2014 är 22 självmord per 100 000 män och 10 självmord per 100 000 kvinnor om man inkluderar även dödsfall med oklart uppsåt, det vill säga även osäkra självmord.

Flest dör i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer

Siffrorna för 2014 visar även att den vanligaste dödsorsaken i Sverige fortfarande är hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar är underliggande dödsorsak för 37 procent av kvinnorna och 36 procent av männen, men dödstalen i dessa sjukdomar har sjunkit i flera decennier.

Tumörer är den näst vanligaste dödsorsaken och svarar för 24 procent av dödsfallen bland kvinnorna och 28 procent bland männen. Lungcancer har ökat bland kvinnor och sedan 2005 står den för den största andelen dödsfall i tumörer bland kvinnor. Prostatacancer står för flest dödsfall bland männen, men antalet döda i denna tumörsjukdom har minskat de senaste åren.