Ökad tillgång på hälso- och sjukvårdspersonal

Publicerad:
Tillgången på läkare, sjuksköterskor och barnmorskor fortsätter att öka. Samtidigt är efterfrågan på personal stor. – Några olika sätt som landstingen mött personalbristen på är omfördelning av arbetsuppgifter och serviceorganisationer som överlåter icke-medicinska uppgifter till annan personal, säger utredaren Magnus Göransson.

I en ny rapport har Socialstyrelsen undersökt tillgång och efterfrågan på personal inom hälso- och sjukvården. Resultatet visar att tillgången ökade mellan år 2008 och 2013, med undantag för specialistsjuksköterskorna som minskade. Mest ökade läkarna med 10 procent, specialistläkarna med 7 procent och sjuksköterskorna med 1 procent. Tillgången på tandläkare har i stort sett varit oförändrad, medan antalet tandhygienister ökade med ökade med 10 procent under samma period.

– Sverige ligger nu på tredje plats i Europa när det gäller läkartäthet. Samtidigt står ökningen av olika grupper av vårdpersonal inte i proportion till varandra. Läkarna, som har längst utbildningstid och är mest specialiserade, har procentuellt ökat mycket snabbare under 2000-talet än till exempel sjuksköterskorna, säger utredaren Magnus Göransson.

Brist på personal

Trots ökningen uppger många landsting att det råder brist på personal och att efterfrågan är större än tillgången. Socialstyrelsens rapport visar att landstingen försökt lösa personalbristen på olika sätt. Det handlar till exempel om rekryterings- och lönesatsningar, och att icke-medicinska uppgifter som städning, avfalls- och provhantering med mera överlåts på olika serviceorganisationer. Det har också inrättats andra vårdnära tjänster på olika vårdavdelningar.

Rapporten visar även att nio av tio yrkesverksamma sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar inom hälso- och sjukvården stannar där. Alla arbetar däremot inte inom sin specialitet. Till exempel finns det indikationer på att omkring 10 procent av barnmorskorna efterhand övergår till att arbeta som sjuksköterskor.

Av rapporten framgår också att de regionala skillnaderna kvarstår. Till exempel har den Sydöstra sjukvårdsregionen lägst läkartäthet, medan Stockholmsregionen ligger högst.

Socialstyrelsens bedömning

I en samlad bedömning av tillgång och efterfrågan på vårdpersonal konstaterar Socialstyrelsen bland annat att:

  • Det behövs fler utbildningsplatser för barnmorskor
  • Tillgången på läkare, framförallt yrkeserfarna läkare och specialistläkare är fortsatt otillräcklig.
  • Läkare utbildade i annat land kommer även framöver att utgöra ett viktigt tillskott.
  • Läkarutbildningen växer sedan flera år snabbare än sjuksköterskeutbildningarna. Detta bör beaktas vid överväganden om ökat antal utbildningsplatser.
  • Sjuksköterskeutbildningarna växer snabbare än tillgången på yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården med kortare utbildningar.
  • Utbildningsplatserna för tandhygienister bör ökas framöver, vilket i viss mån gäller även för tandläkare.