Ökad risk för ohälsa i hbtq-gruppen

Publicerad:
Långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Det är vanligare med bland annat depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol, visar en ny studie. Det finns även en ökad risk för självmord.

Personer som befinner sig i minoritetsposition på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck riskerar i större utsträckning att utsättas för olika stressfaktorer, till exempel diskriminering och negativt bemötande.

– Vi ser en betydligt högre förekomst av psykisk ohälsa och användning av psykofarmaka bland hbtq-personer, vilket kan tolkas som ett tecken på stressrelaterad ohälsa i gruppen, så kallad minoritetsstress, säger Johanna Jupiter, ansvarig för hbtq-frågor på Socialstyrelsen.

Riskbruk framför allt av alkohol

I Socialstyrelsens nya rapport analyseras förekomsten av psykisk ohälsa, användningen av psykofarmaka och mortalitet utifrån registeruppgifter om personer i samkönade äktenskap. Detta är de enda registeruppgifter som finns som till stora delar kan spegla hbtq-gruppens hälsa, även om inte hela gruppen fångas av urvalet.

Analysen visar att riskbruk och beroende var särskilt vanligt bland kvinnor i samkönade äktenskap. Bland unga kvinnor i 30-årsåldern var förekomsten upp till sex gånger högre än bland övriga gifta kvinnor i samma ålder. Riskbruket utgjordes framför allt av alkohol.

– Resultatet ligger i linje med tidigare studier där alkohol visat sig vara ett sätt bland homo- och bisexuella kvinnor att hantera den stress de utsätts för, det vill säga en slags självmedicinering, säger Johanna Jupiter.

Bland männen i samkönade äktenskap fanns en ökad förekomst av allvarlig psykisk sjukdom som exempelvis schizofreni eller liknande tillstånd.

– Det behöver inte betyda att gruppen generellt har en ökad risk för schizofreni, utan snarare att gruppen har en ökad risk för stress som kan påverka och utlösa sjukdomen, säger Socialstyrelsens utredare Peter Salmi.

I studien ingår totalt omkring 1,3 miljoner personer i olikkönade äktenskap och 10 000 personer i samkönade äktenskap som gift sig 1995-2012. Uppgifter om psykiatriska diagnoser, psykofarmaka och mortalitet har inhämtats från Socialstyrelsen nationella register.

– Eftersom äktenskap är en skyddsfaktor som kan motverka psykisk ohälsa tror vi att vi egentligen underskattar den psykiska ohälsan inom gruppen, säger Peter Salmi.

Ökad risk för självmord

Socialstyrelsen kan även konstatera att hbtq-gruppen löpte en högre risk att dö i förtid. Särskilt gäller detta männen. Självmorden var vanligare i samkönade äktenskap, allra högst var förekomsten bland män som både hade varit gifta med en person av samma kön och en person av motsatt kön.

Vad gäller fysiska sjukdomar förklarar hiv/aids den högre risken att dö i förtid för gruppen.

– Det är angeläget att höja kunskapen om villkor och levnadsförhållanden och minska hälsoskillnader för gruppen. Resultatet kan ge underlag för förebyggande insatser och stärka det hbtq-främjande arbetet som pågår i kommuner, landsting och organisationer, säger Johanna Jupiter.

Regeringen har sedan januari 2014 en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Socialstyrelsen har uppdraget att vara strategisk myndighet på området hälsa, vård och sociala insatser.