Ojämlika avgifter för hjälpmedel

Publicerad:
Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få hjälpmedel förskrivna är relativt jämlik i landet, både för barn och vuxna. Det visar Socialstyrelsens kartläggning. "Däremot skiftar avgifterna för hjälpmedel stort mellan olika kommuner och landsting", säger utredaren Malin Bruce.

Förskrivna hjälpmedel ska hjälpa den enskilde att fungera i vardagslivet. I en ny rapport presenterar Socialstyrelsen resultaten av flera olika kartläggningar inom hjälpmedelsområdet. Det som innefattas är kommuner och landstings olika regelverk, avgifter samt huruvida utbudet av hjälpmedel tillgodoser behovet hos barn och vuxna.

Resultatet visar att utbudet är gott, men att det finns några skillnader. Till exempel är det fler pojkar än flickor i åldrarna 0-17 år som får hjälpmedel förskrivna, men att flickor har fler hjälpmedel förskrivna per person. Bland personer över 18 år är det fler kvinnor som får hjälpmedel, medan männen får ett större antal hjälpmedel per person.

Olika avgifter

Landsting och kommuner har själva rätt att bestämma över storleken på besöks- hjälpmedels- och serviceavgifter. Socialstyrelsens kartläggning visar att avgifterna skiljer stort både inom och mellan olika landsting, regioner och kommuner.

– Det handlar både om hur höga avgifterna är, och för vilka hjälpmedel de tas ut. Skillnaderna kan i praktiken innebära olika förutsättningar för användarna att få tillgång till de förskrivna hjälpmedlen. Avgifterna bidrar till en ojämlik hjälpmedelsförsörjning i landet, säger utredaren Malin Bruce.

Socialstyrelsens kartläggning visar till exempel att nästan alla landsting tar ut någon form av hjälpmedelsavgift för eldrivna rullstolar, hörapparater och ortopediska skor. Men avgifterna är bara kopplade till ett högkostnadsskydd i fyra landsting. I övriga landsting innebär det att ju flera hjälpmedel en person behöver, desto högre avgift får han eller hon betala. Socialstyrelsen bedömer också att det ofta kan vara svårt för den enskilde hjälpmedelsanvändaren att på förhand veta hur stor avgiften för hjälpmedlen i slutändan blir.

Kompetensutveckling behövs

För att användaren ska få tillgång till de lämpligaste hjälpmedlen krävs god kompetens och kunskap hos förskrivaren.

– Många verksamhetschefer bedömer dock att deras förskrivare skulle behöva kompetensutveckling både när det gäller regelverk och produkter, säger Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor.

Fakta: Skillnader i avgifter för hjälpmedel

Socialstyrelsens kartläggning innefattar hjälpmedel inom verksamhetsområdena hjälpmedelscentral, syncentral, hörcentral och ortopedteknisk verksamhet. Resultatet visar bland annat att:

  • Alla landsting tar ut någon form av avgift i samband med hjälpmedelsförskrivning.
  • Inga landsting eller regioner tar ut besöksavgifter för barn, och för dem är det även ovanligt med hjälpmedelsavgifter.
  • Inom vissa hjälpmedelsområden, som ortopedtekniska och hörselområdet, är det vanligare med hjälpmedelsavgifter.
  • Förflyttningshjälpmedel är det största området inom hjälpmedelscentralernas verksamhet. Det näst största området är hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling, som exempelvis hjälpmedel för trycksårsprevention och stimulatorer för smärtlindring.