Nytt utbildningsmaterial för bättre bemötande och jämlik vård

Publicerad:
Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en av de viktigaste faktorerna för att utveckla en mer jämlik hälsa, vård och omsorg. Därför publicerar Socialstyrelsen utbildningsmaterialet "Att mötas i hälso- och sjukvård – Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor".

tt gott bemötande främjar delaktighet, patientinflytande och patientsäkerhet. Kunskaper om diskriminering och kommunikation ger en god grund för en verksamhet som möter varje individs behov och ger god och jämlik vård.

Ett komplett utbildningspaket med reflektion, lagstiftning och verksamhetsutveckling

I materialet ingår kapitel med övningar och reflektionsmaterial, och texter om lagstiftning och systematiskt arbete med bemötande och icke-diskriminerande arbetssätt. Det finns också exempel på hur olika verksamheter framgångsrikt har arbetat med bemötande för att motverka diskriminering.

Utbildningsmaterialet är framtaget i samverkan med Diskrimineringsombudsmannen (DO), och i samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och ett antal intresseorganisationer.