Nytt arbetssätt har kortat köerna till cancervården

Publicerad:
Sedan så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes för vissa typer av cancer har väntetiderna kortats väsentligt. För att påbörja behandling av en typ av prostatacancer är väntetiden för SVF-patienter nu 50 dagar jämfört med omkring 150 dagar för övriga patienter.

Socialstyrelsen fick våren 2015 i uppdrag av regeringen att följa och utvärdera satsningen på att korta kötiderna från när en välgrundad misstanke om cancer uppstår till dess att behandling inleds. I en lägesrapport som Socialstyrelsen nu publicerar konstateras att köerna är på väg att kortas, i vissa fall rejält.

– Ja, preliminära uppgifter visar att väntetiderna för patienter som genomgått standardiserade vårdförlopp har blivit betydligt kortare, säger Ingrid Schmidt, projektledare för rapporten.

Idén med standardiserade vårdförlopp har hämtats från Danmark och innebär att man i förväg bestämt hur processen från misstanke om cancer fram till start av behandling ska gå till. Patienterna får därmed en mer jämlik behandling eftersom den görs på samma sätt i hela landet. Under utredningen betonas också vikten av att arbeta med stor lyhördhet för patienternas behov.

Inledningsvis användes modellen för fem typer av cancersjukdomar. Underlag finns nu för att följa utvecklingen och resultaten är tydliga. För de patienter som nu remitteras till SVF är medianväntetiden generellt kortare.

 

Förväntas ge ringar på vattnet

Risken för undanträngning till följd av SVF, att andra områden inom vården kan påverkas, är tydligast inom olika diagnostiska verksamheter, men den kan även uppstå inom andra områden. Ingrid Schmidt framhåller vikten av att under satsningen arbeta för att undvika undanträngning och det är då den så kallade etiska plattformen som ger vägledning för vilka prioriteringar som bör göras.

Ambitionen är nu att modellen med standardiserade vårdförlopp ska kunna sprida sig och påverka tillgängligheten även i andra delar av vården i positiv riktning.

– Läkare som arbetar i primärvården är positiva till satsningen men pekar också på utvecklingsbehov och efterfrågar bättre kommunikation med annan specialistvård, säger Ingrid Schmidt.

En majoritet av patienterna som genomgått SVF är nöjda med den betydligt kortare utredningstiden. Något som både gäller de som får en cancerdiagnos och de som friskförklaras. Tiden av ovisshet blir ju kortare för båda grupperna, och att patienter snabbare befinns vara friska bidrar till att patienter med större vårdbehov i stället bereds plats tidigare.
Innan årets slut ska metoden med standardiserade vårdförlopp vara införd för 18 cancerdiagnoser och under 2017 tillkommer ytterligare ett antal cancerdiagnoser.