Nya stöd för mödra- och barnhälsovården

Publicerad:
Nu kommer Socialstyrelsen med en vägledning för barnhälsovården för att bidra till en mer likvärdig vård för barn över hela landet. Samtidigt publiceras ett kunskapsstöd för mödrahälsovården.

Produkterna ska ge kunskaps- och handläggningsstöd för yrkesverksamma inom respektive verksamhet och fungera som beslutsstöd för politiker, vårdgivare och verksamhetschefer. De ska bidra till utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i verksamheterna och användandet av evidensbaserad praktik.

Produkterna ska också bidra till att stärka samverkan inom och mellan verksamheterna och det systematiska kvalitetsarbetet.

Vägledningen beskriver barnhälsovårdens uppdrag och arbetssätt

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn. För att uppnå dessa mål behöver barnhälsovården erbjuda olika hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser, som beskrivs i den nya vägledningen.

– Vägledningen för barnhälsovården kommer att ha betydelse för praktiken på fältet genom att den samlat beskriver det omfattande arbete som ingår i barnhälsovårdens uppdrag, säger Björn Kadesjö, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Vägledningen beskriver bland annat rådande regelverk, barnhälsovårdens olika arbetssätt såsom hälsofrämjande och föräldrastödjande samtal, hembesök, föräldrastöd i grupp, vaccinationer och hälsoövervakning.

Vägledande men inte styrande

– Yrkesverksamma vill ha rekommendationer för vad de ska göra och hur. I arbetet har det framkommit att den vetenskapliga grunden i vissa delar är bristfällig. Av det skälet kan vi till exempel inte ge rekommendationer kring specifika metoder för screening av psykisk ohälsa eller utvecklingsavvikelser, som yrkesverksamma efterfrågat, säger Björn Kadesjö.

Mödrahälsovården en viktig länk i vårdkedjan

Mödrahälsovården är en viktig länk i vårdkedjan för barns hälsa. Därför har Socialstyrelsen på eget initiativ tagit fram ett kunskapsstöd för verksamheten. Kunskapsstödet är en sammanställning av kunskap inom vissa av mödrahälsovårdens områden och ger ingen självständig vägledning.

Den 28 april ger Socialstyrelsen ut en vägledning för elevhälsan tillsammans med Skolverket. Den ingår också i Socialstyrelsens satsning på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i vårdkedjan mödrahälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. Vägledningarna för barnhälsovården och elevhälsan utgår i från regeringsuppdrag.