Nya rekommendationer vid plötslig oväntad spädbarnsdöd

Publicerad:
Varje år dör 45 spädbarn i åldern 0–12 månader plötsligt och oväntat i Sverige. – Med Socialstyrelsens nya rekommendationer hoppas vi att dödsorsaken ska kunna fastställas i fler fall, säger projektledaren Kerstin Nordstrand.

Bland de spädbarn som avlider plötsligt och oväntat får ungefär hälften en fastställd dödsorsak, oftast infektion. Den andra hälften får diagnosen plötslig spädbarnsdöd som är en uteslutningsdiagnos och innebär att den exakta dödsorsaken inte kunnat fastställas. Syftet med de nya rekommendationerna, som Socialstyrelsen nu skickar ut på remiss, är att främja rutiner för att fler avlidna spädbarn ska får en korrekt dödsorsaksdiagnos.

– Problemet i dag är att sjukhusen har olika rutiner. Målet är att utredningarna ska bli mer jämlika, exempelvis genom standardiserade checklistor. Dessa tar upp och behandlar bakgrundsfaktorer och omständigheter vid dödsfallet, undersökningar och provtagning, säger projektledaren Kerstin Nordstrand.

Möjlighet att förebygga

Med ökad kunskap om dödsorsakerna skulle möjligheten att förebygga plötslig spädbarnsdöd kunna förbättras. Det är också viktigt för föräldrarna att få reda på dödsorsaken. I Socialstyrelsens kunskapsstöd beskrivs även hur hälso- och sjukvården kan bemöta och stödja föräldrarna.

– I det akuta skedet är det lämpligt att föräldrarna får berätta om det som hänt och att man lyssnar utan att avbryta. Föräldrarna bör sedan erbjudas stöd och förses med kontaktuppgifter till läkare och kurator. Information om vad som kommer att hända de närmaste dygnen är viktig, liksom erbjudande om en tid för återbesök inom några dagar, säger Kerstin Nordstrand.

Detaljer om dödsfallet

Genom samtalen med föräldrarna kan hälso- och sjukvården fånga upp viktiga detaljer om dödsfallet, som kan vara till nytta för den fortsatta utredningen. Det handlar till exempel om hur det såg ut på den plats som barnet hittades livlöst, om barnet låg på mage, om luftvägarna var fria och så vidare.

Vid varje fall av plötslig eller oväntad spädbarnsdöd kopplas Polismyndigheten in, som beslutar att Rättsmedicinalverket ska göra en rättsmedicinsk undersökning. Rättsmedicinalverket utreder den sannolika dödsorsaken och utfärdar sedan ett dödsorsaksintyg.

Idag saknas författningsreglering eller annan nationell reglering om hur återkoppling till föräldrarna om dödsorsaken bör ske. Det har lett till att föräldrarna ibland själva fått ringa runt för att få reda på dödsorsaken.

– Socialstyrelsen anser att det är lämpligt att barnläkaren förmedlar informationen eftersom denne oftast mött föräldrar och anhöriga vid tidpunkten för dödsfallet och haft uppföljande samtal med dem, säger Kerstin Nordstrand.