Nya regler ska förebygga vårdskador och öka lärandet

Publicerad:
Varje år drabbas tusentals patienter av vårdskador. Socialstyrelsens nya föreskrifter syftar till att stärka vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete. "Genom att dra lärdom av inträffade händelser kan vården förbättra sitt förebyggande arbete och minska risken för att patienter drabbas av vårdskador", säger juristen Jessica Storm.

I dag skickar Socialstyrelsen nya förskrifter om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete på remiss. Syftet med föreskrifterna är att öka riskmedvetenheten och lärandet inom hälso- och sjukvården kring händelser som har eller hade kunnat medföra en vårdskada. Det har också funnits ett behov av att anpassa regelverket för vårdens patientsäkerhetsarbete till dagens förhållanden.

Utredningarnas omfattning anpassas

Vårdskador kan vara allt från skador som bedöms som lindriga till sådana som är riktigt allvarliga och till och med kan ha orsakat patientens död. Genom de nya föreskrifterna kan hälso- och sjukvården anpassa utredningens omfattning efter händelsens karaktär.

– Händelser som har medfört, eller hade kunnat medföra, en allvarlig vårdskada kräver att hälso- och sjukvården gör en mer omfattande utredning och analys av faktorer som händelseförlopp, konsekvens och bakomliggande orsaker. Utredningarna ska även innehålla uppgifter om beslutade åtgärder samt patientens egen beskrivning av händelsen, säger juristen Jessica Storm.

För de vårdskador som är mindre allvarliga är utredningskraven inte lika omfattande. Oavsett allvarlighetsgrad är det dock viktigt att hälso- och sjukvården utreder och drar lärdom av händelser för att färre patienter ska drabbas av vårdskador. Erfarenheterna kan bidra till att hälso- och sjukvården hittar faktorer som kan förhindra eller mildra en vårdskada.

Samråd med IVO

Förslaget skickas på remiss idag och synpunkter ska vara inne senast den 22 december. De nya föreskrifterna ska ersätta de tidigare lex Maria-föreskrifterna och planeras träda i kraft kring halvårsskiftet 2017. Föreskrifter om själva anmälningsförfarandet kommer att meddelas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Socialstyrelsen samråder med IVO om datum för när föreskrifterna ska träda i kraft.

 

Fakta om vårdskador

Den senaste rapporten från SKL om skador och vårdskador omfattar över 52 000 granskade vårdtillfällen under perioden 2013-2015. Granskningen visade att nästan åtta procent av alla patienter inom somatisk sjukhusvård drabbades av en vårdskada. Det motsvarar 100 000 patienter om året. Samtidigt uppskattas kostnaden för vårdskador uppgå till sju miljarder kronor per år. Enligt rapporten är vanliga skador vårdrelaterade infektioner, trycksår, fallskador samt läkemedelsrelaterade skador.