Nya regler för patientsäkrare hantering av läkemedel

Publicerad:
Förra året tog 66 procent av Sveriges befolkning ut minst ett läkemedel på recept. Mer än var tionde vårdskada har med felaktig hantering av läkemedel att göra. Nu förtydligas och skärps reglerna. Fler kontrollstationer, särskilda krav vid ordination av läkemedel till barn och ett kunskapslyft för hemtjänstpersonal är några av nyheterna.

I dag skickar Socialstyrelsen nya föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården på remiss.

– Syftet är att öka patientsäkerheten och effektivisera hanteringen. Fel läkemedel, fel dos av läkemedel och olämplig kombination av läkemedel ligger bakom 12,2 procent av alla vårdskador. Misstag sker längs hela kedjan, från beslut om ordination till iordningställande, administration och överlämnade av läkemedlen. Föreskrifterna berör därför många yrkesgrupper inom olika typer av verksamheter, säger Lisa van Duin, jurist vid Socialstyrelsen.

Reglerna preciserar bland annat vad läkare måste väga in i sin helhetsbedömning av patientens behov innan ett läkemedel kan skrivas ut. Övrig läkemedelsanvändning, kön, ålder, hälsotillstånd och andra pågående behandlingar och utredningar ska vägas in.

– Den som ordinerar ett läkemedel ska också bestämma ett datum när behandlingen ska avslutas eller följas upp. Tidpunkten ska tydligt framgå av patientens journal. Det här har särskilt stor betydelse för äldre personer. En vanlig orsak till brister i deras läkemedelsbehandling är att ingen uppföljning skett eller att den varit bristfällig, säger Lisa van Duin.

Kunskapslyft i hemtjänsten

De nya reglerna medför ett kunskapslyft för hemtjänstpersonal som delar ut läkemedel. Föreskrifterna ställer krav på att vårdgivaren, i hemtjänstens fall den kommunala hälso- och sjukvården, säkerställer att personalen har kunskap om hantering av läkemedel och de risker det är förenat med.

– Vårdgivaren måste också se till att hemtjänstens medarbetare har nödvändig information om den enskilda individens läkemedel. Innan de delar ut medicinen till en äldre person ska de kunna kontrollera att det är rätt antal tabletter, av rätt läkemedel, att dosen stämmer etc.

Särskilda krav vid ordination till barn

Att ställa in rätt dos läkemedel till barn är viktigt, svårt och förknippat med risker. Föreskrifterna har därför kompletterats med regler som särskilt rör ordination av läkemedel till barn.

– Inom barnhälsosjukvården kan patienterna väga allt ifrån 500 gram upp till 120 kilo, det spannet finns inte i vuxenvärlden. Extra noggrannhet vid uträkningar och kontroller är nödvändigt. Vi kräver att särskild försiktighet ska iakttas vid spädning av läkemedel till barn. Och vi rekommenderar att IT-baserade ordinationsverktyg särskilt framtagna för barn används.

Exempel på andra nya regler i föreskrifterna:

  • Vårdgivare ska regelbundet låta en extern aktör granska kvaliteten i verksamhetens läkemedelshantering, granskningen bör ske minst en gång per år.
  • Den som iordningställer ett läkemedel utifrån läkarens ordination har ansvar för att göra en rimlighetsbedömning av om dosen stämmer.
  • Skärpta krav på uppmärkning av läkemedel när det förbereds till patient, för att undvika risk för förväxling.

Föreskrifterna har tagits fram i samarbete med företrädare för olika yrkesgrupper inom olika delar av hälso- och sjukvården och tandvården. Förslagen skickas på remiss i dag och synpunkter ska vara inne senast den 15 september. De nya föreskrifterna föreslås börja gälla den 31 mars 2017.