Nya regler för klagomålshantering inom vården

Publicerad:
Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra insatser för att stödja införandet av det nya klagomålssystemet.

– De nya reglerna innebär ett förtydligande av att det i första hand ska vara vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomål från patienter och deras närstående, säger Agneta Calleberg, jurist på Socialstyrelsen.

Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som har hänt och vidta åtgärder för att det som hänt inte ska inträffa igen. När patienter eller närstående har lämnat ett klagomål bör verksamheten omgående bekräfta att de tagit emot det, och svara på ärendet inom fyra veckor.

I alla landsting och regioner finns en patientnämnd. Det är en fristående och opartisk instans som kan hjälpa patienten eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade.

IVO utreder klagomål under vissa förutsättningar

Under vissa förutsättningar kan även Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreda klagomål efter det att patienten har vänt sig till vården eller patientnämnden. Men IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

Socialstyrelsen har fått i regeringsuppdrag att genomföra insatser för att stödja införandet av det nya klagomålssystemet. Bland annat ska nationell information som beskriver hur man kan klaga på hälso- och sjukvården tas fram och spridas.

– Myndigheten ska även genomföra en förstudie om hur patienter och deras närstående på ett enkelt, enhetligt och säkert sätt ska kunna anmäla klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården, säger Agneta Calleberg.