Nya regler för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Publicerad:
Den 1 juli träder nya lagbestämmelser i kraft om behörighet för att utföra vissa arbetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. En lägsta utbildningsnivå införs motsvarande socionomexamen eller annan relevant examen. Samtidigt träder nya föreskrifter från Socialstyrelsen i kraft.

De nya föreskrifterna reglerar bland annat vad som avses med annan relevant examen. Den 1 juli upphör även Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:14) om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga att gälla.

Lagändringen omfattar dem som utför följande arbetsuppgifter inom barn och ungdomsvård:

  • bedömning av om utredning ska inledas
  • utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller
  • uppföljning av beslutade insatser.

Lägsta utbildningsnivå för behörighet fastställs

Av lagändringen framgår att lägsta utbildningsnivå ska vara socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan, eller utländsk utbildning som ensam eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet motsvarar dessa krav. I och med lagändringen får även socialnämnderna ett tydligt uttalat ansvar för att handläggare som självständigt ska utföra de aktuella arbetsuppgifterna har tillräcklig kompetens och erfarenhet.

– Det är bra med en tydlig lägsta utbildningsnivå för behörigheten att utgå ifrån vid bedömning av vilka som ska utföra de här kvalificerade och svåra arbetsuppgifterna. Det är förstås viktigt att säkerställa att de har en hög och specifik kompetens. I föreskriften reglerar vi bland annat vad som menas med annan relevant examen och vad den ska omfatta för områden och kunskaper, säger Monica Jacobson, ansvarig jurist för de nya föreskrifterna.

Socialnämnden kan nu göra enhetliga bedömningar av lägsta utbildningsnivån för behörighet och därefter avgöra om ytterligare kvalifikationer krävs utifrån den egna verksamheten.

– För Socialstyrelsen innebär det att vi rättsäkert kan utfärda behörighetsbevis för personer som utbildas utomlands i enlighet med den nya lagen och EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv, säger Monica Jacobson.

Övergångsbestämmelser för personer som inte har socionomexamen eller annan relevant examen finns reglerat i lagen, men anges även i Socialstyrelsens föreskrift. Mer information om föreskriften finns i meddelandebladet.