Nya metoder för arbete med våldsutövare

Publicerad:
När personer som utövar våld går i behandling är det viktigt att den våldsutsatte också erbjuds samtal. Framför allt måste säkerheten uppmärksammas. En metod för sådana samtal är så kallad partnerkontakt. Nu kan socialtjänsten och andra berörda anmäla intresse för att få bilda sig en uppfattning av metoden.

Socialstyrelsen har genomfört en försöksverksamhet för att ta fram en modell för att förbättra säkerheten för närstående till våldsutövaren. Partnerkontakt är enskilda samtal som en professionell person har med den våldsutsatta personen under tiden våldsutövaren går i behandling.

I samarbete med sju behandlingsverksamheter för våldsutövare har Socialstyrelsen utvecklat och testat användbarheten av en manualbaserad metod för partnerkontakt. I rapporten Partnerkontakt: Säkerhetsarbete med våldsutsatta personer när våldsutövaren går i behandling beskrivs hur prövningen gick till och vilka resultat som uppnåddes.

Intervjuer med hälften av de våldsutsatta som fick partnerkontakt visar att nästan alla tyckte att de hade fått bra eller utmärkt hjälp och kunde rekommendera partnerkontakt till andra.

– Fördelen med partnerkontaktmetoden är att den kan leda till att våldsutsatta personer som aldrig sökt stöd förut fångas upp samt att säkerheten för våldsutsatta och deras eventuella barn uppmärksammas, säger Christina Ericson, projektledare på Socialstyrelsen

Metoden består av fem samtal

Metoden omfattar ungefär fem samtal. Syftet är att den våldsutsatta personen ska få kunskap om lämpliga åtgärder för att minska risken för våld och skydda sig och eventuella barn. Metoden rekommenderar användning av bedömningsinstrument för att få en bild av våldet som har förekommit och bedöma risken för fortsatt våld. Samtalen ska också handla om partnerns och barnens livssituation i övrigt och deras behov av annat stöd.

Välkommen att anmäla intresse

Verksamheter inom socialtjänst och andra verksamheter som är intresserade av att få tillgång till metoden för påseende, och bilda sig en uppfattning om vad den innebär, kan anmäla sig här för mer information. 
Anmälan innebär inte att man förbinder sig att använda den. 

Utbilda utbildare på länsstyrelserna

Socialstyrelsen kommer att informera länsstyrelsernas utvecklingsledare om metoderna för partnerkontakt vid utbildningsdagar i maj 2015. Syftet är att utvecklingsledarna i sin tur ska vara ett stöd i användningen för personal i kommunerna och andra berörda verksamheter.

Uppdrag att utveckla metoder och vägledning för arbetet med personer som utövar våld mot närstående

Partnerkontakt är en del av ett större uppdrag att utveckla metoder och vägledning för arbetet med personer som utövar våld mot närstående.

Andra metoder som har utvecklats:

  • Internetbehandling för dem som utövar våld. Programmet IVIN har visat lovande resultat. Det kommer att vidareutvecklas till att även omfatta personliga möten.
  • Ett datoriserat verktyg för systematisk uppföljning i verksamheter som arbetar med våld (SUV).
  • En studie av hur socialtjänsten tillämpar en metod för att motivera våldsutövare att gå i behandling, Möta Pappor med Våldsproblematik (MPV).