Nya föreskrifter om utredning av vårdskador

Publicerad:
I dag beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter och allmänna råd om utredning av vårdskador. De träder i kraft den 1 januari 2016 och ersätter föreskrifterna om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.

Nästan var tionde patient i hälso- och sjukvården drabbas av vårdskador vilket innebär lidande för patienten, och slukar mycket resurser.

För att förhindra vårdskador ska personalen enligt patientsäkerhetslagen rapportera alla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Enligt samma lag ska vårdgivaren i sin tur utreda alla rapporterade händelser. Verksamheterna är skyldiga att bedriva ett aktivt och systematiskt patientsäkerhetsarbete.

För att stödja hälso- och sjukvården i ett sådant systemtänk har Socialstyrelsen tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om utredning av vårdskador.

Föreskrifterna förtydligar vad en utredning ska innehålla

– För att underlätta för vårdgivarna har Socialstyrelsen nu tagit fram föreskrifter som kan omvandlas till en sorts checklista för vad en utredning ska innehålla, säger Lisa van Duin, jurist.

Utredningen ska så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har påverkat det. Utredningen ska också ge svar på om det behövs åtgärder för att förhindra liknande händelser eller för att begränsa effekterna om inte händelserna går att förhindra. Om vårdskadan är allvarlig ska den anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Personalen ska informeras om rapporteringskyldighet

Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vårdgivarens skyldighet att informera hälso- och sjukvårdspersonalen regelbundet om deras skyldighet att rapportera risker för vårdskador och händelser som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskada.

Vårdgivaren ska informera patienten om anmälan

Det är också vårdgivarens skyldighet att informera den patient som har drabbats av en allvarlig vårdskada att det har gjorts en anmälan till IVO.

Föreskrifter enligt Lex Maria ersätts 2016 
De nya föreskrifterna som träder i kraft 1 januari 2016 heter utredning om vårdskador eftersom de huvudsakligen handlar om hur vårdgivare ska utreda rapporterade vårdskador. De ersätter de tidigare föreskrifterna om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. 

Vårdskada
En vårdskada är enligt patientsäkerhetslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.