Nya föreskrifter om hur vårdskador ska anmälas och utredas

Publicerad:
Från och med den 1 september är det Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som reglerar hur allvarliga vårdskador ska anmälas. Samtidigt träder Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete i kraft.

Nästan var tionde patient i hälso- och sjukvården drabbas av en vårdskada. För att skydda patienterna från vårdskador är alla vårdgivare skyldiga att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Enligt patientsäkerhetslagen ska hälso- och sjukvårdspersonal rapportera risker och händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Vårdgivaren ska också utreda sådana händelser.

Allvarliga händelser ska anmälas till IVO

Händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska anmälas till IVO av den som vårdgivaren utsett som ansvarig för anmälningsskyldigheten. I anmälan ska det bland annat framgå vad som hänt och vilka konsekvenser som händelsen har medfört eller hade kunnat medföra för patienten. När en anmälan kommer in granskar IVO vårdgivarnas utredningar för att säkerställa att vårdgivaren har utrett anmäld händelse i nödvändig omfattning och att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

– En nyhet är att det från och med den 1 september 2017 går att göra anmälan via en e-tjänst på IVO:s webbplats, säger Katarina Lagerstedt, jurist på IVO.

Anpassa utredningen efter händelsen

Vårdgivaren är skyldig att utreda alla händelser som har medfört en vårdskada eller hade kunnat göra det, alltså också händelser som inte omfattas av anmälningsskyldigheten till IVO. Utredningen ska anpassas efter händelsens karaktär.

Vid händelser som har medfört, eller hade kunnat medföra, en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren göra en mer omfattande utredning och analys av faktorer som händelseförlopp, konsekvens och bakomliggande orsaker. Utredningen ska även innehålla uppgifter om beslutade åtgärder samt patientens egen beskrivning av händelsen. För händelser som är mindre allvarliga är utredningskraven inte lika omfattande.

– Genom utredningarna lär man sig av det som inträffat. Vid en utredning kan man också titta på eventuella positiva aspekter, t.ex. åtgärder som vidtogs och som förhindrade eller begränsade effekterna av en vårdskada. Sedan är det viktigt att sprida kunskapen från utredningarna vidare i verksamheten så att det förebyggande arbetet utvecklas, säger Jessica Storm, jurist på Socialstyrelsen.

Inkludera patienter och närstående

En patient som drabbats av en vårdskada ska snarast få viss information, bland annat om vad som kommer att göras för att något liknande inte ska hända igen. Patienten ska också få information om patientnämndernas verksamhet och om möjligheten att anmäla klagomål till IVO samt att söka ersättning från patientförsäkringen eller läkemedelsförsäkringen.

Fakta om föreskrifterna

Föreskrifterna ska tillämpas i verksamheter som omfattas av:

  • hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
  • tandvårdslagen (1985:125), och
  • lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar.

De ska även tillämpas i verksamheter inom detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel. I samband med att föreskrifterna träder i kraft, upphör Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria att gälla.