Nya BBIC ger bättre och tydligare stöd

Publicerad:
Under 2014 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och förbättra BBIC. Den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården förutsättningar att stärka rättssäkerheten, öka delaktigheten för barn och unga, förenkla arbetet och bidra till systematisk uppföljning.

Nya BBIC har testats i en rikstäckande pilot. Handläggare från 200 kommuner och stadsdelar har deltagit. Majoriteten anser att den nya versionen definitivt kommer att underlätta deras arbete (71 procent) och bidra till att barn och föräldrar får större förutsättningar att få rätt stöd, skydd eller hjälp jämfört med nuvarande BBIC (80 procent). Piloten och det omfattande revideringsarbetet har nyligen rapporterats till regeringen. Uppdraget har gjorts i samverkan med SKL, forskare, experter, regionala BBIC-samordnare och utvecklingsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Stärkt forskningsstöd, rättssäkerhet och ökad delaktighet

Nya BBIC har uppdaterats utifrån aktuella regelverk, bland annat ändringen i socialtjänstlagen som ska stärka barnets rätt att framföra sina åsikter. Uppdateringen har också gjorts utifrån aktuell forskning vad gäller tecken på att barn far illa och kända risk- och skyddsfaktorer för framtida psykosociala problem. Dessutom har professionens erfarenheter av BBIC bidragit till förändringar.

Förenklingar gör arbetet mer effektivt

Utvecklingsprojektet har även haft som mål att ta bort upprepningar och överlappningar. Sammantaget har alla uppdateringar lett till färre områden i BBIC-triangeln, att strukturen för dokumentation har blivit enklare och att det finns ett nytt metodstöd som beskriver processen i BBIC.

– Vi har fått mycket positiv respons på förändringarna i vår pilotundersökning. Till exempel har nära 90 procent svarat att de tycker att den nya triangeln, formulären och det nya metodstödet är bättre än nuvarande version, säger Katarina Munier, projektledare på Socialstyrelsen.

BBIC underlättar systematisk uppföljning

Den som är ansvarig för en verksamhet ska ha ett ledningssystem för systematisk kvalitetsuppföljning. För att BBIC ska kunna användas till detta har Socialstyrelsen tagit fram variabler och mått på individnivå som kan användas för individuell uppföljning, eller på gruppnivå för lokal verksamhetsuppföljning. På sikt ska statistiken även kunna användas för att följa upp arbetet på nationell nivå, exempelvis genom öppna jämförelser.

– Statistiken på gruppnivå kan ge ansvarig nämnd en bild av vilka behov och problem barn och familjer har i kommunen, vilka insatser de får och om insatserna bidragit till att ändra deras situation, säger Katarina Munier.

Inför kommande lansering.

Inför lanseringen av nya BBIC i höst uppdaterar Socialstyrelsen grundbok och annat utbildningsmaterial samt utformar ett nytt utbildningskoncept för Socialstyrelsens BBIC-utbildningar. En särskild informationsinsats kommer att riktas till regionala BBIC-samordnare och utvecklingsledare så att de kan informera om och stödja implementeringen på regional och lokal nivå.

För att BBIC ska fungera behövs också ett bra IT-stöd. Socialstyrelsen och SKL tar därför fram olika delar till en kravspecifikation som kan hjälpa kommunerna att förändra IT-stödet.