Ny vägledning ska stärka elevhälsans arbete

Publicerad:
Skolverket och Socialstyrelsen ger ut en gemensam vägledning för att stärka den samlade elevhälsans arbete. Vägledningen ska bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över hela landet och vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning.

Vägledningen riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, skolhuvudmän och beslutsfattare. Den är vägledande men inte styrande.

– Den är inte en föreskrift, allmänt råd eller en riktlinje. Vägledningen ska kunna användas som en uppslagsbok och vara en utgångspunkt för gemensamma diskussioner om elevhälsan på skolor, hos huvudmän eller i elevhälsoteam, säger Susanne Zetterquist, utredare på Socialstyrelsen.

Viktigt att organisera efter behov

Den samlade elevhälsan ska främja alla elevers hälsa, utveckling och lärande samt stödja deras utveckling mot utbildningens mål. För att det ska vara möjligt ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och kompetens som gör att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Det är skolhuvudmannen som ansvarar för tillgången till elevhälsa. Det gäller oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal eller privat regi.

– Hur man organiserar elevhälsan varierar mycket över landet, och tanken är också att det ska finnas utrymme för variationer så att verksamheten kan anpassas efter lokala förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att utgå från de nationella målen och att organisera arbetet på ett sätt som gör att det blir möjligt att uppnå dessa. Det handlar bland annat om att arbeta systematiskt och att hitta fungerande rutiner och metoder för arbetet, säger Johanna Freed, undervisningsråd på Skolverket.

Lyfter grundläggande förutsättningar för verksamheten

Både inom skolan och hälso- och sjukvården finns krav på att arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Krav finns även på systematiskt kvalitetsarbete för att kvalitetssäkra och utveckla elevhälsans arbete. Vägledningen beskriver regelverk, utgångspunkter för verksamhetens uppdrag och ansvarsfördelning. Den lyfter fram exempel på arbetsområden för elevhälsan och hur de kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vägledningen  beskriver också respektive professions arbetsuppgifter och områden som förutsätter samarbete och samverkan.

– Varje profession har ett ansvar att bidra med sin specifika kompetens och samarbeta med övriga professioner inom elevhälsan. Elevhälsan behöver också samarbeta med övriga professioner inom skolan och andra verksamheter, som exempelvis barnhälsovården och socialtjänsten, säger Susanne Zetterquist.

– Vi ser den samlade elevhälsan som en viktig resurs för det hälsofrämjande och förbyggande arbetet och som ett stöd till skolans personal och ledning. Skolan är en viktig arena för att främja elevens psykiska hälsa. Vi ger nu vägledning hur de kan uppmärksamma psykisk ohälsa, avslutar Susanne Zetterquist.

Andra områden som tas upp i vägledningen är hanteringen av dokumentation, journaler och regelverket kring sekretess. Möjliga tidpunkter och innehåll för hälsobesök beskrivs också.

Vägledningen för elevhälsan är en del i Socialstyrelsens satsning på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i vårdkedjan mödrahälsovård, barnhälsovård och elevhälsa.