Ny vägledning för att främja fler organdonationer

Publicerad:
Bättre organisation, mer utbildning till personalen och stöd till närstående är tre områden som hälso- och sjukvården behöver prioritera för att öka antalet organdonationer. Det framgår av en ny vägledning som Socialstyrelsen presenterar i dag.

Organdonation är en viktig del av den svenska hälso- och sjukvården eftersom en enda organdonator kan rädda livet på upp till åtta personer. 

– Under de senaste åren har det skett en svag ökning av organdonatorer men antalet donatorer räcker fortfarande inte. I dagsläget väntar över 750 personer på ett eller flera organ. För att fler avlidna personer kan kunna bli organdonatorer behövs insatser på flera områden, säger Carin Franzén, projektledare på Socialstyrelsen. 

Därför har Socialstyrelsen tagit fram en vägledning som ringar in tre huvud-områden för att främja organdonation:

  • Att hälso- och sjukvården organiseras så att donationsverksamheten fungerar optimalt. Det innebär exempelvis ett ökat samarbete mellan transplantationscentra och intensivvård nationellt.
  • Att intensivvårdspersonal får utbildning i donationsprocessen och i sam-talsmetodik med närstående. Kompetensen hos donationsansvariga läkare och donationsansvariga sjuksköterskor kan med fördel användas för utbildning och färdighetsträning för intensivvårdspersonal.
  • En framgångsfaktor för att främja fler organdonatorer är stödet till närstående och att stor hänsyn tas till form, plats och tidpunkt för samtalen med närstående.

Vägledningens rekommendationer riktar sig till vårdgivare och verksamhetschefer som är ansvariga för organdonation.

Underlag

Rekommendationerna grundas på lagar och föreskrifter; en kartläggning av publicerade vetenskapliga studier samt på en nationell enkät till verksamhetschefer och donationsansvariga läkare och sjuksköterskor. Enkäten syftar till att beskriva praxis i nuläge samt identifiera faktorer som kan öka antalet donatorer. 

Rekommendationerna grundar sig också på dialog med professionen och experter inom donationsområdet och Donationsrådet. Värderingen av underlaget har gjorts i samråd med Donationsrådet och Socialstyrelsens vetenskapliga råd för organ- och vävnadsdonation.