Ny metod lyfts fram i nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Publicerad:
En ny metod för att behandla svår förträngning i en av hjärtklaffarna får hög prioritet i Socialstyrelsens uppdaterade Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Nya blodförtunnande läkemedel till personer med förmaksflimmer, så kallade NOAK, får också genomgående högre prioritet än det äldre läkemedlet warfarin.

De tidigare riktlinjerna för hjärtsjukvård är från 2015 och efter en översyn som gjorts under våren har en handfull åtgärder reviderats inom områdena kranskärlssjukdom, klaffsjukdom och arytmi, utifrån att nya studier och ny kunskap blivit tillgänglig. Dessutom har tre nya rekommendationer inom kranskärlssjukdom tillkommit. Inga dramatiska förändringar har dock skett.

Ny teknik för behandling av aortaklaffen rekommenderas

En av de åtgärder som har fått en högre prioritering denna gång är en ny metod, kallad TAVI, för att behandla svår förträngning i hjärtats aortaklaff, så kallad aortastenos, utan att behöva göra ett öppet kirurgiskt ingrepp.

– Det går till så att man via en kateter som förs in via ljumsken transporterar en ny klaff till platsen för den förträngda aortaklaffen. Detta görs vanligen utan att patienten behöver sövas, säger Ulf Näslund, professor i kardiologi vid Umeå universitet och ordförande för 
Socialstyrelsens prioriteringsarbete för hjärtriktlinjer.

Det är framförallt för patienter med medelhög till hög risk för allvarliga kom-plikationer vid traditionell öppen kirurgi som rekommendationen har fått högre prioritering än i de tidigare riktlinjerna.

Socialstyrelsen räknar med att de uppdaterade rekommendationerna kommer att innebära ett behov av en översyn av hur vården är organiserad, men även ökade kostnader, då fler behöver lära sig att använda metoden. Kostnaderna kommer att plana ut på sikt.

Nya blodförtunnande läkemedel får högre prioritet

Nya orala antikoagulantia (NOAK) har fått högre prioritering jämfört med warfarin som tidigare har varit den vanligaste blodförtunnande behandlingen. Detta beror på att risken för blödning är likvärdig eller lägre för NOAK och att regelbundna kontroller inte heller behövs i samma utsträckning som vid behandling med warfarin.

– De nya blodförtunnande läkemedlen används redan till stor del inom hälso- och sjukvården och visar god effekt för patienter med förmaks-flimmer, säger Ulf Näslund.

Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar sjunker

Hjärt- och kärlsjukdomar är den största folksjukdomen i Sverige men har under de senaste 30-35 åren stadigt minskat. Genom effektiv prevention och behandling skulle insjuknande och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar kunna minskas ytterligare.

– Det är just det som är syftet med de nationella riktlinjerna som Socialstyrelsen utfärdar, att bidra till att utveckla hjärtsjukvården genom att komma med nya rekommendationer av effektiva behandlingsmetoder, säger Mina Abbasi, projektledare för nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.

De nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård riktar sig i första hand till beslutsfattare men även till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen förväntar sig att rekommendationerna påverkar resursfördelningen på så sätt att mer resurser fördelas till de åtgärder och tillstånd som prioriteras högst i riktlinjerna.