Ny kartläggning av samsjuklighet i psykisk ohälsa och beroendeproblematik

Publicerad:
Mer än hälften av de som år 2017 vårdades inom specialiserad öppenvård eller slutenvård för intag av beroendeframkallande substanser fick även vård för en eller flera psykiatriska diagnoser. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt förekomsten av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Undersökningen visar att 51 835 personer (10 år och äldre) vårdades inom specialiserad öppenvård eller slutenvård för intag av beroendeframkallande substanser 2017. Av dessa hade 64 procent av kvinnorna och 52 procent av männen också vårdats för en eller flera psykiatriska diagnoser under perioden 2016-2018.

– Kartläggningen visar att det är mycket vanligt att personer som har ett skadligt bruk eller beroende samtidigt också har psykisk sjukdom. I undersökningen har vi fokuserat på personer som har stora vårdbehov och komplicerad samsjuklighet. Ofta har man flera olika psykiatriska diagnoser. En diagnos som är mycket vanlig tillsammans med andra psykiatriska diagnoser är adhd, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Viktigt med tidiga insatser

Av de barn som nydiagnostiserades med adhd 2010 var det drygt 15 procent som någon gång under de följande 8 åren fick förstagångsvård för intag av beroendeframkallande substanser. Resultatet indikerar att barn och ungdomspsykiatrin i större uträckning kan behöva uppmärksamma barn och unga med adhd som kan ha ett intag av beroendeframkallande substanser.

– Tidiga insatser i barn- och ungdomspsykiatrin och en välfungerande samverkan med beroendevård, socialtjänst och vuxenpsykiatri är viktigt för att minska risken för att barn och ungdomar med adhd ska utveckla ett skadligt bruk eller beroende, säger Peter Salmi.

Krävs samverkan mellan berörda verksamheter

Personer med samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik behöver vård och stöd av flera verksamheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, vilket ställer krav på samverkan.

– Vi har i vår analys sett att det finns faktorer som påverkar förutsättningarna för samverkan inom och mellan verksamheter. Det delade ansvaret mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst upplevs som otydlig och kan bidra till att utbudet av vård- och omsorgsinsatser skiljer sig åt på olika platser i landet. Oklarhet kring vem som har det ekonomiska ansvaret för olika insatser och brist på samsyn om begrepp och samsjuklighet är andra exempel på problem som försvårar samverkan, säger Stefan Brené, utredare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen lämnar nu förbättringsförslag där ett genomgående tema är att hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver arbeta på ett mer personcentrerat sätt.

– I rapporten föreslås bland annat att ett standardiserat vård- och insatsförlopp som inkluderar utredning, behandling, uppföljning, socialt stöd och rehabilitering tas fram för både vuxna och barn och unga med samsjuklighet. Vård- och insatsförloppet kan ge särskilt stöd när det finns risk för att patienter och brukare riskerar att falla mellan stolarna, och ska leda till att vården och omsorgen blir mer tillgänglig och jämlik, säger Stefan Brené.

Kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik

Kontakt

Peter Salmi
Telefon: 075-247 38 87

Kontakt

Stefan Brené
Telefon: 075-247 35 90

Kontakt

Birgitta Greitz
Telefon: 075-247 31 44