Ny analys av orsaker till akutväntetider

Publicerad:
Överbelagda vårdavdelningar, en stor andel läkare under utbildning och otillräckliga system för att hantera det stora och ojämna flödet av patienter på sjukhusen. Det är några orsaker som kan ligga bakom långa akutväntetider visar Socialstyrelsens nya analys.

Långa väntetider har i flera år varit ett problem på många akutmottagningar. Enligt en ny sammanställning från Socialstyrelsen tillbringar varannan patient totalt mer än 3 timmar på akuten. Var tionde patient vistas nära 7 timmar på akuten – eller längre.

Det finns också stora skillnader mellan akutmottagningarna i landet – på vissa är medianvistelsetiden över 4 timmar, på andra under 2 timmar.

En särskilt utsatt grupp är äldre över 80 år, som har betydligt längre vistelsetider än andra.

För att analysera bakgrunden till de långa väntetiderna har Socialstyrelsen gjort en fördjupad studie, bland annat utifrån ett samarbete med fem akutmottagningar.

Överbeläggningar är ett problem

Analysen visar att överbeläggningar på vårdavdelningar kan vara en bidragande orsak. Ofta ökar antalet patienter på akuten från lunch och framåt. Om det då saknas vårdplatser dit patienterna kan slussas vidare, 
växer köerna på akuten ytterligare.

– Bristen på platser blir ofta ett akutmottagningsproblem, trots att det borde vara ett ansvar för hela sjukhuset, säger Socialstyrelsens utredare Sevim Barbasso Helmers.

För att bättre se var det finns lediga vårdplatser behövs samordning och effektiva system på sjukhusen. Det handlar om att skapa en balans mellan patientinflödet till akuten och tillgängliga vårdplatser.

– Exempelvis har vi sett att det finns sjukhus som jobbat med att skriva ut färdigbehandlade patienter på morgnar och förmiddagar, i stället för att vänta till efter lunch. De har då kunnat frigöra lediga platser för nya patienter från akuten, säger Sevim Barbasso Helmers.

Viktigt med stöd till AT-läkare

Andra orsaker till långa väntetider handlar om arbetssätt och bemanning. Socialstyrelsens analys av akutmottagningarna visar att många AT-läkare, som är under utbildning, jobbar där. Samtidigt visar analysen att patienter som behandlas av AT-läkare vistas längre på akuten än de som behandlas av legitimerade läkare och specialister.

– Det är viktigt att AT-läkare får det stöd de behöver. Det kan vara ett problem särskilt kvällar och nätter, då många AT-läkare jobbar, samtidigt som det exempelvis ofta finns färre specialistläkare tillgängliga, säger Sevim Barbasso Helmers.

Mer information behövs

När det gäller de äldres långa vistelsetider på akuten kan en lösning vara så kallade snabbspår, där patienterna läggs in direkt på en geriatrisk avdelning.

– Med bättre primärvård och äldreomsorg skulle även många av de äldres akutbesök kunna undvikas. När de sedan är färdigbehandlade är det viktigt att sjukhuset och äldreomsorgen samarbetar, så att de äldre kan återvända till sitt boende och där få det stöd som behövs, säger Sevim Barbasso Helmers.

Socialstyrelsens tidigare studier har visat att fler patienter totalt söker sig till akuten - och att många besök sker utan föregående kontakt med vården.

– Det behövs mer information till patienterna om vilka valmöjligheter som finns när det gäller vården. Alternativ till akuten kan vara exempelvis vårdcentralen, lättakutmottagningar och närakuter, säger Sevim Barbasso Helmers.

Större akutmottagningar har längre väntetider

  • Socialstyrelsen har tidigare följt upp väntetider vid akutmottagningarna med hjälp av enkäter. Nu används en ny metod som utgår från data från patientregistret, dit landstingen rapporterar. Alla akutmottagningar i Sverige finns inte med i mätningen då endast cirka två tredjedelar av landets 63 akuter uppfyller Socialstyrelsens kvalitetskrav för inrapporterad data.
  • En sammanställning av statistik ur patientregistret perioden juli 2015-juni 2016 visar att medianvistelsetiden på akutmottagningarna ligger på 3 timmar och 14 minuter för gruppen 19-79 år.
  • Patienter 80 år och äldre har en längre medianvistelsetid: 3 timmar och 39 minuter. De har dock något kortare väntetid till läkarbedömning.
  • Var tionde patient över 80 får vänta 7 timmar och 18 minuter eller längre innan de kan lämna akutmottagningen eller skrivas in i slutenvården.
  • Akutmottagningar med 50 000 besök per år eller färre har kortare vistelsetider än riksmedianen. Akutmottagningar med fler än 50 000 besök per år har längre vistelsetider än riksmedianen.
  • För att kartlägga orsaker till väntetiderna på akuten har Socialstyrelsen samarbetat med akutmottagningarna i Malmö, Lund, Varberg, Örebro och Växjö.