Nu uppdateras Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Publicerad:
De första nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom publicerades år 2010. Nu är arbetet igång för att uppdatera riktlinjerna. Ny kunskap inom området har tillkommit sedan 2010 och Socialstyrelsens metodik för att ta fram nationella riktlinjer har utvecklats.

– Uppdateringen kommer att fokusera på frågeställningar där behovet av vägledning är som störst. Det kan till exempel vara områden där det finns stora praxisvariationer, oenighet inom professionen eller tveksamheter kring kostnadseffektivitet, säger Julia Leonova Edlund, Socialstyrelsens projektledare för riktlinjearbetet.

De uppdaterade riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom hälso- och sjukvården.

Projektledningen är igång

I projektledningen ingår projektledaren Julia Leonova Edlund och delprojektledaren Karin Rydin från Socialstyrelsen och åtta experter från hälso- och sjukvården.

– Projektledningen har tagit in synpunkter från sjukvårdsregionerna samt professions- och patientföreningar för att identifiera områden där det finns särskilda behov av kunskapsstyrning, säger Karin Rydin.

Riktlinjerna ska bidra till att sprida kunskap och tydliggöra för beslutsfattare vilka undersökningar och behandlingar som bör införas eller få utökade resurser och vilka som eventuellt bör minskas eller avvecklas helt. Målet är att patienterna ska erbjudas likvärdig vård var de än bor i landet.

En preliminär version av de uppdaterade riktlinjerna beräknas vara klar i slutet av 2016.