Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter

Publicerad:
Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

Stärkt patient- och brukarinflytande är en av de prioriterade frågorna för Rådet för styrning med kunskap. Därför tillsattes förra året en arbetsgrupp med representanter för samtliga de nio myndigheter som ingår i Rådet, bland annat Socialstyrelsen. Gruppen tog då även hjälp av representanter för fem stora patientorganisationer och intresseföreningar. Och nu har de nio myndigheternas generaldirektörer ställt sig bakom gemensamma rekommendationer som ska stärka brukarnas inflytande på framtida satsningar och forskning.

Rekommendationerna handlar bland annat om att undvika dubbelarbete. Myndigheternas samråd med patient- och brukarorganisationerna ska samordnas och effektiviseras. Och med ökad systematik kan kvaliteten i samråden höjas. Arbetet kommer att drivas framåt av ett myndighetsövergripande nätverk.

Mårten Jansson, representant för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, hoppas att kunskapsstyrningen härmed kommer att kunna anpassas bättre till de faktiska behoven:

– Som brukare eller patienter bjuds vi in till olika hearings, där vi säger ungefär samma sak hela tiden. Nu får vi en chans att ha dialog med flera myndigheter, samtidigt. Samarbetet kommer också att göra det lättare för både myndigheter och brukare att följa upp konkreta satsningar. 

Kontaktperson för arbetet med brukarsamverkan mellan myndigheter har hos Socialstyrelsen varit Karin Flyckt, sakkunnig.

Rådet för styrning med kunskap

I Rådet för styrning med kunskap ingår följande nio myndigheter: 
SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering), Socialstyrelsen, TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), eHälsomyndigheten, Forte, LV (Läkemedelsverket), Myndigheten för delaktighet, FoHM (Folkhälsomyndigheten), IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

I arbetsgruppen ingick representanter för följande fem intresseorganisationer: Diabetesförbundet, NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), PRO (Pensionärernas riksorganisation), Funktionsrätt Sverige, RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter).