Nu publiceras den nya handboken Våld

Publicerad:
Nu publiceras den reviderade handboken Våld, som ska vara ett stöd i socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Den handlar om våldsutsatta barn och vuxna, barn som bevittnat våld samt personer som utövar våld.

Handboken har reviderats för att överensstämma med de nya föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer, som trädde i kraft den 1 oktober 2014.

– Den nya författningen gäller våldsutsatta barn och vuxna, barn som bevittnat våld samt innehåller allmänna råd om våldsutövare. Den omfattar både socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården, berättar Marit Birk, jurist och projektledare för arbetet.

Eftersom den nya författningen gäller fler verksamheter och fler grupper av individer, så har revideringen av handboken blivit så omfattande att det i praktiken är en ny bok som publiceras. Tidigare fanns allmänna råd (2009:22) om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, och en handbok som komplement till dessa.

Består av tre delar

Den nya handboken består av en kunskapsdel, därefter en genomgång av föreskrifterna och tillämpningen av dessa inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården och sist en uppslagsdel som till stor del innehåller förkla-ringar till begrepp med bäring på rättsväsendet.

– Det är angeläget att personal som möter våldsutsatta och barn som bevittnat våld har en gemensam kunskap och förståelse för området, säger utredaren Ann Jönsson. Därför har vi valt att utförligt beskriva bland annat våldets karaktär och konsekvenser, skillnader i mäns och kvinnors våldsutsatthet, grupper med risk för särskild sårbarhet, tecken på våldsutsatthet. Här finns också ett avsnitt om att i verksamheter ställa frågan om våld – och att kunna ta emot svaret.

Ansvarsfrågor kring flera områden

Handboken tar även upp socialtjänstens respektive hälso- och sjukvårdens ansvar i frågor kring planering, kvalitet, kompetens och samverkan, familjerättens arbete samt vad det innebär att leva med skyddade personuppgifter.