Nu prövas ny modell för nationell högspecialiserad vård

Publicerad:
Socialstyrelsen prövar ett nytt arbetssätt för att identifiera högspecialiserad vård som bör bedrivas på nationell nivå. Områdena kvinnosjukvård och förlossning samt nervsystemets sjukdomar är först ut. Inom dessa har sex pilotområden valts ut, däribland avancerad kirurgi vid endometrios och avancerad Parkinsonbehandling.

Socialstyrelsen prövar nu en ny arbetsprocess för att samla en högre andel av den högspecialiserade vården, så kallad nivåstrukturering, på nationell nivå. Syftet är att åstadkomma en mer jämlik tillgång till den mest avancerade vården.

– Genom att patienter som är i behov av den mest avancerade vården omhändertas på mer specialiserade kliniker får vården och dess personal bättre förutsättningar att ta tillvara de möjligheter den allt snabbare kunskapsutvecklingen ger, och därigenom ytterligare förbättra kvalitet, kompetens och forskning, säger Kristina Wikner, tillförordnad chef för enheten för högspecialiserad vård.

Den nationella högspecialiserade vården rör mer sällan förekommande och mer komplexa medicinska tillstånd och behandlingar.

– Detta handlar om en mindre del av vården – större delen av hälso- och sjukvården kommer även fortsättningsvis att bedrivas nära patienterna. Vi har nu inlett ett arbete för att tillsammans med landstingen, patientrepresentanter och landets experter inom olika vårdområden se vilka vårdåtgärder som kan vara aktuella för nationell högspecialiserad vård, säger Kristina Wikner.

Pilotområden har valts ut

I arbetet med att pröva den nya arbetsprocessen har två områden valts ut: kvinnosjukvård och förlossning samt nervsystemets sjukdomar. Representanter för grupper inom landstinget som företräder de två vårdområdena har i samråd med Socialstyrelsen därefter valt ut vilka särskilda pilotområden som ska genomlysas under våren.

– Tanken har varit att välja pilotområden som vi tror uppfyller kriterierna för nationell högspecialiserad vård. Vi har också gjort valen för att man ska kunna testa olika delar i en vårdkedja, till exempel diagnostik, behandling och rehabilitering. Vissa åtgärder är väldigt smala och utförs kanske bara på ett handfull patienter per år, andra är bredare, säger Kristina Wikner.

De pilotområden som valts ut inom kvinnosjukvård och förlossning är:

* Avancerad kirurgi vid endometrios
* Avancerad fostermedicin
* Trofoblastsjukdomar

De pilotområden som valts ut inom nervsystemets sjukdomar är: 
* Avancerad Parkinsonbehandling
* Ryggmärgsskador
* Moyamoyasjukdom

Socialstyrelsen har inlett regional dialog

– Nu pågår arbetet med att bilda sakkunniggrupper som ska göra en fördjupad genomgång av de utvalda pilotområdena utifrån uppsatta kriterier. Sedan ska underlagen ut på bred remiss innan det slutligen tas beslut om de här sex områdena ska utgöra nationell högspecialiserad vård, säger Kristina Wikner.

Socialstyrelsen har också inlett en regional dialog med sjukvårdsregionernas politiska ledningar. Myndigheten planerar även att träffa företrädare för professionerna och verksamheterna. Uppdraget att pröva arbetsprocessen ska rapporteras till regeringen den 15 juni 2018.

Fakta

  • Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att pröva en arbetsprocess för att nivåstrukturera den högspecialiserade vården på nationell nivå, samt att ta fram en plan för att fasa ut dagens system med rikssjukvård. Uppdraget att pröva arbetsprocessen ska rapporteras till regeringen den 15 juni 2018.
  • En ny lag föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och samband med detta kommer den nuvarande rikssjukvården att övergå i nationell högspecialiserad vård.
  • Socialstyrelsen planerar att med hjälp av sakkunniggrupper genomlysa ett 20-tal nationella vårdområden/programområden för att identifiera vad som bör vara högspecialiserad vård på nationell nivå.
  • Efter genomlysningen tar Socialstyrelsen beslut om vilka åtgärder som är aktuella för nationell högspecialiserad vård och hur många vårdenheter i landet som ska utföra uppdraget. En särskild nämnd tar sedan beslut om var någonstans vården ska bedrivas.
  • I arbetet med nivåstrukturering av nationell högspecialiserad vård verkar Socialstyrelsen i samråd med landstingen, andra myndigheter, SKL samt företrädare för profession och patienter.