Nu lanseras Socialstyrelsens webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre

Publicerad:
I dag publicerar Socialstyrelsen en ny webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre. Utbildningen riktar sig främst till AT-läkare.

Läkemedelsförskrivningen till personer som är 75 år och äldre har ökat med nära 60 procent under de senaste 25 åren. Nya, effektivare läkemedel introduceras och med dem uppstår nya behandlingsmöjligheter. Men samtidigt ökar läkemedelsrelaterade problem hos äldre.

– En väl fungerande behandling har avgörande betydelse för dessa patienter som ofta har flera sjukdomar, samtidigt som åldrandet ändrar kroppens förutsättningar beträffande läkemedelsbehandlingens effekter, säger Frida Nobel, sakkunnig läkare i projektet.

Utbildningen riktar sig i första hand till AT-läkare, men innehållet är lämpligt för alla läkare som vill uppdatera eller förbättra sina kunskaper om läkemedelsbehandling av äldre patienter.

– Vi har haft ett särskilt fokus på att ge läkarna ett användarvänligt och bra instrument, säger Karin Thorheim, projektledare.

Utbildning utgår från patientfall

Syftet med utbildningen är att stärka kunskaperna om läkemedelsbehandling för äldre patienter. Utbildningen har ett antal definierade kompetensmål kring bland annat individanpassad behandling, fysiologiska förändringar hos äldre och läkemedelsrelaterade problem.

Utbildningen består av fristående delar, där AT-läkaren själv väljer startplats. Utgångspunkten är 19 olika patientfall, som anknyter till de olika blocken. Kompletterande teoriavsnitt fördjupar frågeställningar som tas upp i patientfallen. Det finns även övningsfrågor som kan göras både i dator och i mobilen. Slutligen finns ett kunskapstest där man kan stämma av den egna kunskapen mot uppställda kompetensmål.

Målgruppsanpassat och lättillgängligt

En webbutbildning gör det möjligt att presentera bästa tillgängliga kunskap på ett målgruppsanpassat och lättillgängligt sätt.

– Det är också ett flexibelt lärande som ger deltagaren frihet att välja när och hur det passar bäst att ta till sig ny kunskap, säger Karin Thorheim, projektledare för utbildningen.

Konkret och handfast guide till handledare

Till utbildningen finns en handledarguide som innehåller ett konkret för-slag till hur en gruppdiskussion/seminarium kan läggas upp inom respektive AT-block. I handledarguiden finns hänvisningar till teoretiskt underlag för de områden som patientfallet berör, och förslag på diskussionsfrågor för att föra en diskussion vidare under seminariet. I guiden finns också färdiga förslag på inbjudan till gruppdiskussionen, för att underlätta planering och organisering av seminarier.

– På så sätt tror vi att utbildningen kommer att kunna användas på ett bra sätt inom ramen för den redan befintliga planerade utbildningen, till exempel lunchseminarier eller annan avsatt schemalagd internutbildning, säger Frida Nobel.

Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen och i samråd med Läkemedelsverket, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Kommuner och Landsting och Nätverket för Sveriges Läkemedelskommittéer (LOK).