Nu kommer en vägledning för användning av hundar i vård och omsorg

Publicerad:
Hundar blir allt vanligare som en del av behandling, träning eller för social samvaro, framförallt inom äldreomsorgen. Idag publiceras en vägledning till de lagar och föreskrifter som styr då hundar används inom vård och omsorg.

 – Hundar kan bidra till mycket positivt men de måste användas under kontrollerade former säger Inger Andersson von Rosen, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Vägledningen är till för vårdgivare och verksamhetsansvariga, samt företag som erbjuder hundar och presenterar de lagar och föreskrifter som styr då hund används.

Verksamheten måste följa kraven på kvalitet och egenkontroll

En förutsättning för ett lagenligt arbete med hund inom vård och omsorg är att verksamheten följer de krav som finns när det gäller ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, egenkontroll enligt miljöbalken och för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det innebär bland annat att verksamheterna ska göra en riskanalys, vidta förebyggande åtgärder och se till att det finns etablerade rutiner samt ansvara för att hunden och dess förare har adekvat utbildning för sin uppgift.

Både hund och förare bör vara utbildade

En verksamhet som bedrivs på ett kvalitetssäkert sätt sker med ekipage, vilket innebär att hunden och dess förare tillsammans genomgått adekvat utbildning för sin uppgift. Det är också lämpligt att hundföraren har utbildning och erfarenhet inom det verksamhetsområde där ekipaget kommer att utföra sina uppgifter. De här ekipagen har olika benämningar, till exempel vård- eller terapihund.

– Det handlar om att ta vara på de positiva effekter som hundar kan bidra till. Men man måste även vara medveten om och värdera de risker som finns, säger Inger Andersson von Rosen.

Det finns många olika risker att ta hänsyn till när en hund används, till exempel allergi och annan överkänslighet, smitta och smittspridning eller fysiska skador. Även hundrädsla kan utgöra en risk. För varje vård- och omsorgssituation krävs en individuell riskanalys och riskhantering.

Vägledningen är framtagen av Socialstyrelsen i samverkan med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.