Nu är de nya bestämmelserna för läkarnas specialiseringstjänstgöring ute på remiss

Publicerad:
Socialstyrelsen har reviderat föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring, ST. Mellan 18 juni och 30 september är förslaget ute på remiss.

Syftet med revideringen är att stärka förutsättningarna för att specialiseringstjänstgöringen ska hålla en hög och jämn kvalitet, genom tydligare bestämmelser, en mer ändamålsenlig och dynamisk specialitetsindelning och enklare intyg för att ansöka om bevis om specialistkompetens.

I den reviderade versionen finns flera nyheter, bland annat 

  • tydligare krav på handledning och studierektorns roll 
  • tydligare dokumentationskrav
  • nya bestämmelser för specialistläkare från tredjeland 
  • fler basspecialiteter
  • sex nya tilläggsspecialiteter
  • en gemensam kunskapsbas för vissa grupper av specialiteter
  • en ny struktur i målbeskrivningarna, bland annat en indelning i a-, b-, och c-delmål.

Remisstiden är något förlängd

För att ge remissinstanserna längre svarstid har Socialstyrelsen valt att förlänga remisstiden något. Sista svarsdatum är nu den 30 september 2014. Den förlängda remisstiden innebär också att datumet för ikraftträdande kan bli något uppskjutet, och beräknas till våren 2015.