Nationellt donationsfrämjande centrum inrättas på Socialstyrelsen

Publicerad:
Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum. Nu startar myndigheten arbetet med att forma centrumet och stärka arbetet med frågor som rör donation och transplantation.

Syftet med det nationella donationsfrämjande centrumet är att samla och stärka Sveriges arbete med donation samt att öka antalet organdonationer. I uppdraget från regeringen ingår att Socialstyrelsen får ansvar för nationell samordning rörande frågor inom donationsområdet. Myndigheten ska ansvara för kunskapsstödjande insatser till hälso- och sjukvården, information till allmänheten och verka för ändamålsenliga möjligheter för enskilda att göra sin inställning till donation känd.

– Det är positivt att Socialstyrelsen nu får ansvaret för nationell samordning på donationsområdet. Det innebär att vi kan samla frågorna, stärka samarbetet på området och utveckla stöd till landstingen och regionerna i arbetet med donation, säger Agneta Holmström, chef för enheten för patientsäkerhet på Socialstyrelsen.

Finns behov av fler organdonatorer

Ny statistik från Scandiatransplant visar att det 2017 rapporterades det hittills högsta antalet avlidna organdonatorer inom intensivvården. Totalt blev 188 avlidna personer organdonatorer, genom att ett eller flera organ togs tillvara och transplanterades. Dessa organdonatorer bidrog till att 818 organ kunde transplanteras till svårt sjuka patienter, att jämföra med 786 organ år 2016.

Men även om antalet organdonatorer alltså ökar finns ett fortsatt stort behov av organ. Årligen dör ett antal personer i väntan på att få genomgå en transplantation. 2017 avled 40 personer i väntan på transplantation, en fördubbling jämfört med 2016 då 21 personer avled.

– Organen räcker fortfarande inte till alla dem som är så svårt sjuka att de behöver en transplantation. På väntelistan den 1 januari 2018 fanns ett behov av 817 organ, säger Josefina Meyer, utredare på Socialstyrelsen.

Nya centrumet byggs upp

Nu ska Socialstyrelsen ta fram en plan för hur det nya centrumet ska arbeta. Enligt uppdraget ska planen redovisas för regeringen senast den 15 juni 2018.

– Målet för oss är att stärka hela området inom donation och transplantation, det vill säga blod, celler, vävnader och organ, för att möjliggöra fler donationer. Det är också viktigt att det blir en ökad jämlikhet över landet, eftersom vi ser att det i dag finns regionala skillnader när det gäller organdonation, säger Agneta Holmström.

I och med regeringens nya uppdrag upphör också Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation från och med den 1 mars 2018.

 

Fakta

Antal avlidna organdonatorer per år:

2017: 188 
2016: 185 
2015: 167 
2014: 166 
2013: 151 
2012: 141 
2011: 143 
2010: 118

Transplanterade helåret 2017:

Njurar: 474 (varav 125 från levande donatorer) 
Lever: 181 
Hjärta: 62 
Lungor: 65 
Hjärta + lunga: 0 
Bukspottkörtel: 25 
Tarm: 2 
Cell-öar: 9

Behovet av organ 1 januari 2018: 817 organ

Njure: 685 
Lever: 39 
Lever och njure: 1 
Hjärta: 38 
Lunga: 28 
Hjärta + lunga: 0 
Bukspottkörtel: 4 
Njure + bukspottkörtel: 7 
Cell-öar: 15

Källa: Scandiatransplant