Nationella riktlinjer för tre nya områden

Publicerad:
Socialstyrelsen vill ta fram nationella riktlinjer för endometrios, epilepsi och psoriasis. Enligt en förstudie som presenteras i dag kan kunskapsstöden bidra till att skapa en mer jämlik vård för drygt en halv miljon kroniskt sjuka patienter.

Endometrios drabbar omkring tio procent av kvinnorna i fertil ålder i befolkningen, eller cirka 200 000 personer. Vanliga symtom är smärta vid mens, i bäckenet, vid samlag och besvär i tarmar och urinvägar, trötthet, infertilitet och depression.

– Förstudien visar att kännedomen om tillståndet är låg och att för få patienter remitteras till specialister. Det kan leda till att patienter får vänta länge på diagnos och adekvat behandling. Flera studier pekar på ett genomsnitt på 7-8 år, säger Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef vid Socialstyrelsen.

Underutnyttjande av kirurgi vid epilepsi

Epilepsi drabbar en knapp procent av befolkningen, omkring 50 000 vuxna och 10 000 barn, och en stor andel har samtidigt ytterligare någon funktionsnedsättning. Målet med epilepsibehandling är att minska risken för nya anfall. I takt med tillkomsten av nya läkemedel har kraven ökat på den behandlande läkarens kunskaper.

– Förstudien visar att det finns skillnader i förskrivningen av läkemedel, både vad gäller olika grupper och var man bor i landet. Det finns även problem med underutnyttjande av epilepsikirurgi i den högspecialiserade vården. Många som opereras har haft epilepsi minst halva livet, säger Marcus Gry, enhetschef vid Socialstyrelsen.

Skillnader i läkemedelsförskrivning vid psoriasis

Psoriasis drabbar 2-4 procent av befolkningen eller cirka 300 000 personer. Det är en inflammatorisk sjukdom som påverkar flera organ i kroppen och har följd- och samsjuklighet i form av hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, fetma, inflammatorisk tarmsjukdom, metabolt syndrom, stroke och leversjukdom.

– Förstudien visar stora skillnader i vårdkonsumtion i landet. Det finns även regionala skillnader i behandlingen. I alla landsting utom ett får fler män biologiska läkemedel, som används vid svår psoriasis och är mer kostsamma, säger Karin Palm, enhetschef vid Socialstyrelsen.

I förstudien som överlämnas till regeringen i dag framkommer även att regionala kunskapsstöd om endometrios förekommer helt eller delvis i 9 av 16 landsting som besvarat Socialstyrelsens frågor om det finns vårdprogram, riktlinjer, rutinbeskrivningar eller motsvarande. För epilepsi är motsvarande siffor 10 av 16 landsting och för psoriasis 8 av 16 landsting.