Myndighetsgemensam handlingsplan ska minska antibiotikaresistensen

Publicerad:
Antibiotikaresistens är ett problem som måste hanteras av hela samhället och inte bara inom sjukvården och djurhållningen. Idag lämnas en handlingsplan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner till regeringen, som tagits fram av ett 20-tal myndigheter från olika samhällssektorer.

Allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika vilket hotar möjligheten att behandla infektioner som drabbar människor och djur. I Sverige har vi därför sedan länge arbetat med att antibiotika ska användas på rätt sätt och att smittspridning ska minimeras inom hälso- och sjukvård och djurhållning.

Miljöfrågorna lyfts i arbetet

De svenska satsningarna har gett resultat och antibiotikaförskrivningen minskar i vården av både djur och människor. Den nya handlingsplanen ger förutsättningar för att fortsätta arbeta i samma positiva riktning med ett helhetsperspektiv på människa, djur, livsmedel och miljö. Men även om vi ligger bra till internationellt sett, finns det mycket kvar att göra.

– Nu är det viktigt att också ta miljöaspekten på allvar. Konsekvenserna av antibiotikaresistensen är störst för hälso- och sjukvården, men detta är en fråga för hela samhället, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör vid Socialstyrelsen.

– Den som vill göra något konkret kan till exempel lämna in överbliven eller gammal antibiotika till apoteken, så hamnar den inte i miljön via soporna, forsätter Lars-Erik Holm.

Öka kunskap i Sverige och internationellt

Resistenta bakterier följer med människor, djur och livsmedel när de rör sig över gränser. Handlingsplanen lyfter därför fram betydelsen av internationella satsningar.

– Antibiotikaresistens är en global utmaning och att driva frågan internationellt är en förutsättning för att vi ska kunna behålla vårt goda läge och även förbättra det. Det är också viktigt att öka kunskapen om resistensutvecklingen och kommunicera den i hela samhället, säger Leif Denneberg, generaldirektör på Jordbruksverket.

Handlingsplanen lämnas nu till regeringen och kommer att vara viktig för arbetet med den svenska övergripande strategi mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner som regeringen ska ta fram under året.

Sektorsövergripande handlingsplan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Planen beskriver hur myndigheterna kan arbeta gemensamt och var för sig mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Huvudansvariga har varit Socialstyrelsen och Jordbruksverket, genom den nationella samverkansfunktion som myndigheterna driver.

De övriga är Arbetsmiljöverket, eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet Formas, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Även Smittskyddsläkarföreningen och Länsveterinärföreningen har medverkat i arbetet.