Miljardsatsning har hittills gett få konkreta resultat

Publicerad:
De senaste två åren har drygt 1,5 miljarder kronor betalats ut till kommuner och landsting till riktade insatser i syfte att stävja den ökande psykiska ohälsan och på sikt öka tillgängligheten till vård och behandling. I en uppföljning som Socialstyrelsen presenterar idag konstateras att satsningen ännu inte lett till så många konkreta resultat.

De senaste 20 åren har den psykiska ohälsan hos befolkningen ökat hos såväl unga som vuxna. I december förra året rapporterade Socialstyrelsen att den psykiska ohälsan bland barn och unga fördubblats på tio år och att 
190 000 barn och ungdomar idag lider av någon form av psykisk ohälsa.

Med avsikt att främja den psykiska hälsan i befolkningen, förebygga psykisk ohälsa samt förbättra vården träffar regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, sedan 2016 årliga överenskommelser om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Drygt 1,5 miljarder kronor i stimulansmedel har sedan dess betalats ut och i år har ytterligare 1,4 miljarder kronor fördelats.

Inte så många konkreta resultat

I Socialstyrelsens uppföljning av satsningen konstateras att arbetet hittills till stor del har gått ut på att göra behovsanalyser och ta fram handlingsplaner som ännu inte i motsvarande grad resulterat i ökat vårdutbud, ökad bemanning eller ökad tillgänglighet till vård och behandling för personer med psykisk ohälsa.

– De handlingsplaner som tagits fram har i relativt stor utsträckning ännu inte börjat omsättas i praktisk verksamhet, säger Kristina Sinadinovic, utredare på Socialstyrelsen.

Analysen visar att det råder stora variationer i handlingsplanernas innehåll och att en relativt stor del av stimulansmedlen använts till att utveckla och ändra planerna, inte till att genomföra dem. Det beror delvis på att detta inte i första hand ingått i uppdraget, dels på att förutsättningar och krav förändrats över tid.

– Det är nu viktigt att i stället för att göra ytterligare revideringar och breddningar av dessa handlingsplaner lägga fokus på förankringsarbete och implementering, säger Kristina Sinadinovic.

Goda exempel finns

Men det finns också goda exempel där pengarna använts till att göra skillnad. I en särskild satsning på att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete gick nästan två tredjedelar av det totala beloppet 120 miljoner kronor under 2017 till att öka bemanningen. Därutöver användes pengarna framförallt till att utöka ungdomsmottagningarnas öppettider men också till att starta nya mottagningar.

Om ett år ska Socialstyrelsen publicera en slutrapport som kommer att inkludera en uppföljning av effekterna av stödet till insatser inom området psykisk hälsa.

Socialstyrelsen har också gjort en attitydundersökning inom området psykisk hälsa. Allmänheten har en tydlig uppfattning om att den hjälp som står till buds inte verkar räcka till.

– Ja, endast en av fyra anser att personer med psykiska problem får den hjälp de behöver inom sjukvården, säger Kristina Sinadinovic.