Mer psykologisk behandling ska hjälpa fler med psykisk ohälsa

Publicerad:
För att kunna möta den ökande psykiska ohälsan behövs framför allt en kraftigt ökad tillgång till psykologisk behandling. Det slås fast i Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom som publiceras idag.

Väsentliga delar av rekommendationerna i de nya riktlinjerna avser vård av barn och ungdomar. Den ökande psykiska ohälsan inom den gruppen ställer stora krav på tidig upptäckt och ökad tillgänglighet till psykologisk behandling, något som särskilt framhålls i rekommendationerna.

– Det är framför allt vid den första vårdkontakten som det råder brist på personal med kompetens för psykologisk bedömning och behandling, säger Lise-Lotte Risö Bergerlind, psykiatriker och med i projektledningsgruppen för riktlinjerna.

Stort behov av mer psykologisk behandling

Liksom tidigare rekommenderas även psykologisk behandling i kombination med läkemedel, men framför allt är det behovet av ett ökat utbud av olika typer av psykologisk behandling som lyfts fram. I första hand rekommenderas olika typer av kognitiv beteendeterapi (KBT), som visat sig ha god effekt och brett vetenskapligt stöd, men även andra terapiformer rekommenderas.

Det stora behovet av psykologisk behandling överstiger idag tillgången, vilket i ett kortare perspektiv kommer att leda till ökade kostnader för vården, kostnader som dock kommer att plana ut på sikt, om än på en högre nivå än tidigare.

– Varje vårdcentral bör kunna erbjuda barn och unga psykopedagogisk be-handling, där även föräldrar och familj tillsammans får verktyg att hjälpa den som drabbats, säger Tord Ivarsson, docent i barn- och ungdomspsykiatri med i projektledningsgruppen för riktlinjerna.

Internationell jämförelse reder ut skillnader

För att ta reda på om eventuella skillnader mellan riktlinjerna och andra länders motsvarigheter varit motiverade eller inte har myndigheten också tagit fram en internationell jämförelse. Rapporten visar att det finns skillnader, men att dessa främst beror på olika nationella förutsättningar och att riktlinjerna till viss del har olika syfte och mottagare.

– När det gäller rekommendationerna för olika typer av psykologiska be-handlingsmetoder visar rapporten på en övervägande samstämmighet mellan övriga länders och Socialstyrelsens riktlinjer, säger Anders Berg, projektledare för riktlinjearbetet.

Syftet är nu att innehållet i riktlinjerna ska ge vårdens beslutsfattare stöd och vägledning så att en ökad tillgång till en god och jämlik vård av hög kvalitet kan erbjudas på landets vårdcentraler, sjukhus och psykiatrimottagningar.