Medicinska skäl lyfts fram i LARO-föreskrift

Publicerad:
Både när en patient ska skrivas in i läkemedelsassisterad behandling och när han eller hon ska skrivas ut ska åtgärden tydligt motiveras av medicinska skäl. Socialstyrelsen skickar nu ett förslag till nya föreskrifter på remiss, som också innebär ökad tillgänglighet till vården.

Vid långvarigt och allvarligt beroende av exempelvis heroin eller morfin finns möjlighet att få legalt förskrivna narkotikaklassade läkemedel som exempelvis metadon och buprenorfin via sjukvården. Behandlingen är ofta livslång och kallas läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, LARO.

Behandlingen regleras i föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen. LARO får inte ordineras till en patient som är beroende av alkohol eller annan narkotika som i kombination med behandlingen innebär en påtaglig medicinsk risk.

– I det nya förslaget tar vi bort det uttryckliga kravet på att i vissa situationer avbryta behandlingen. När en patient skrivs ut mot sin vilja ska det finnas medicinska skäl till detta, säger Kajsa Laxhammar, jurist vid Socialstyrelsen.

Även kravet för inskrivning, ett dokumenterat missbruk under minst ett år, försvinner. Förslaget är att den behandlande läkaren ska bedöma om patienten har haft ett årslångt beroende.

Fler får tillgång till behandling

Socialstyrelsen avser med förslaget till förändrade föreskrifter och allmänna råd att reglera läkemedelsassisterad behandling för personer som har ett långvarigt beroende av opioider, även i form av exempelvis smärtlindrande läkemedel.

– Det ger personer som blivit beroende av smärtlindrande läkemedel ökad möjlighet att få effektiv behandling, säger Marcus Nydén, jurist vid Socialstyrelsen.

Vetenskap och beprövad erfarenhet har visat att LARO-behandling är verksam vid opioidberoende, därför rekommenderas den i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Öka tillgängligheten

Socialstyrelsen har i samband med nyligen gjorda kartläggningar påtalat ett behov av att öka tillgängligheten till LARO-behandling.

– Vi föreslår nu att specialister i beroendemedicin och inte enbart specialister i psykiatri ska kunna ge behandlingen, liksom att vård enligt LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, inte ska utgöra ett hinder för att inleda behandling, säger Kajsa Laxhammar.

I förslaget till förändrade föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende finns också utrymme för läkaren att låta patienten tidigare än i dag själv få hantera sin medicin, detta efter att läkaren gjort en medicinsk bedömning av patienten. Även detta kan öka tillgängligheten för den grupp som exempelvis har arbete eller studier att sköta och samtidigt lång resväg till den klinik där medicinen ska hämtas.