Med anledning av uppgifter i SVT:s Uppdrag Granskning

Publicerad:
SVT:s Uppdrag Granskning redovisar i ett program uppgifter om personer som beviljats svensk sjuksköterskelegitimation efter att ha köpt examensbevis i annat EU-land utan att ha gått utbildningen. Socialstyrelsen ser allvarligt på detta och kommer lyfta frågan till de olika samarbetsforum inom EU/EES som myndigheten deltar i.

Vid handläggningen av ärendena som tas upp i Uppdrag Granskning har Socialstyrelsen vidtagit de åtgärder som gällande EU-direktiv ger möjlighet till vid beviljande av legitimationer. Eftersom examensintygen som lämnats in är äkta, och behörig myndighet i utbildningslandet intygat att personerna har de studier som krävs, kan inte Socialstyrelsen neka de sökande legitimation.

– Trots att inga formella fel begåtts är det mycket allvarligt om det går att  fuska sig till en legitimation. Det som är särskilt problematiskt med de uppgifter Uppdrag Granskning redovisar är att intygen faktiskt är äkta. När vi misstänker att intyg är förfalskade gör vi alltid en polisanmälan. Om det finns misstanke om att det utfärdas äkta intyg mot betalning i ett annat EU-land behöver det EU-landets myndigheter agera, säger Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Handläggning sker i enlighet med EU:s direktiv

Socialstyrelsen handlägger ärenden med sökande från annat EU/EES-land i enlighet med EU:s så kallade yrkeskvalifikationsdirektiv.  Det innebär att myndigheten rutinmässigt begär in intyg över studierna och att behörig myndighet i utbildningslandet intygar att personerna har genomgått den utbildning som krävs. Kontroller görs också via det varnings- och informationssystem som finns inom EU/EES samt genom slagningar i belastningsregistret.

Socialstyrelsen kommer att lyfta uppgifterna som framkommit i programmet i samarbetsforum som Nordiska gruppen för hälsopersonal, NGH, och The European Network of Medical Competent Authorities, ENCMA. Där möter Socialstyrelsen regelbundet motsvarande myndigheter i andra EU-medlemsstater för att ta upp gemensamma problem och dela information.

Socialstyrelsen kontrollerar uppgifter

I Uppdrag Gransknings program lyfts också ett fall om en person som enligt UG inte har en utbildning som sjuksköterska och som tidigare har dömts för att ha arbetat utan legitimation. Personen har utifrån den dokumentation som skickats in bedömts ha en utbildning som varit tillräcklig för att få göra kunskapsprovet för sjuksköterskor. Efter godkänt kunskapsprov och praktisk tjänstgöring som sjuksköterska har personen fått legitimation. Socialstyrelsen undersöker om uppgifterna som Uppdrag Granskning nu har presenterat bör föranleda en omprövning av det enskilda ärendet.

– Vad gäller frågan om tidigare brottslighet kan generellt sägas att vi beslutar i enlighet med den praxis som finns hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, beträffande återkallelse av legitimation. Om omständigheterna är sådana att HSAN inte skulle återkalla legitimation så får vi inte heller neka en sådan legitimation, säger Zara Warglo.

Uppdrag Granskning berättade våren 2016 i ett program om personer som beviljats legitimation och specialistkompetenser från Socialstyrelsen efter att ha lämnat in ogiltiga, falska dokument. Efter det gjordes en översyn av handläggningen och åtgärder vidtogs för att minska möjligheten att passera systemet med falska handlingar.