Många på äldreboende känner sig ensamma

Publicerad:
Nästan sju av tio som bor på äldreboende besväras av ensamhet varav två av tio gör det ofta, enligt en enkätundersökning bland alla med äldreomsorg. Den visar även vad de äldre tycker om personalens bemötande, möjligheterna att komma utomhus och att påverka när de ska få hjälp, ända ner på enskilda boenden och enheter.

Av de med hemtjänst är det mer än hälften som besväras av ensamhet åtminstone då och då, varav drygt var tionde gör det ofta. En faktor som påverkar känslan av ensamhet inom hemtjänsten är att man tycker att personalen inte har tillräckligt med tid till sina arbetsuppgifter. När det gäller de äldre på äldreboende hör ensamheten ofta ihop med personalens bemötande.

– Exempel som de äldre själva tar upp är att de inte ens hunnit se vem i personalen som varit inne med matbrickan eller att personalen har arbetat med hörlurar i öronen. Äldreomsorgen har mycket att vinna på att arbeta med bemötandet och att hinna se varje enskild äldre person, säger Ulrika Ingelsson, utredare på Socialstyrelsen.

Undersökningen visar även att många är nöjda med sin äldreomsorg överlag. I år är det också något fler med hemtjänst som tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Samtidigt syns flera viktiga förbättringsområden:

  • Mer än 20 procent svarar att de sällan eller aldrig kan påverka vid vilka tider de ska få hjälp av personalen, både inom hemtjänsten och på äldreboende. Resultaten skiftar kraftigt mellan olika verksamheter: från att alla tycker att möjligheterna är bra till att omkring hälften tycker att de är dåliga.
  • Nästan 28 procent av de på äldreboende och dryga 18 procent inom hemtjänsten upplever att personalen bara ibland, sällan eller aldrig har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete. Även här finns skillnader över landet.
  • 26 procent av de som bor på äldreboende tycker att möjligheterna att vistas utomhus är dåliga. I en del verksamheter tycker alla att möjligheterna är bra och i andra svarar två tredjedelar att de är dåliga.
  • De flesta äldre har förtroende för flertalet i personalen. Men 23 procent av de på äldreboende har upplevt någon överträdelse från personalen det senaste året. Det kan till exempel handla om att personalen klivit in hos den äldre utan att ringa på eller visat brist på respekt i ordval, tilltal och gester. Bland de med hemtjänst har 13 procent upplevt något sådant.
  • 75 procent av de äldre på äldreboende tycker att maten smakar bra. Men i en del verksamheter svarar var tredje person att maten sällan eller aldrig är god.
Resultat ner på verksamhetsnivå

Det är andra året i rad som Socialstyrelsen har frågat alla äldre med äldreomsorg om vad de tycker om den, och totalt har nästan 131 000 personer (63 procent) svarat. Resultaten presenteras för riket, länen, kommunerna och enskilda hemtjänstenheter och boenden i filer på Socialstyrelsens webbplats. Det finns även en presentation för varje verksamhet med jämförelser mot resten av landet.