Många orsaker bakom narkotikadöd

Publicerad:
Socialstyrelsen har gått igenom dödsorsaksintyg för 2014 och analysen ger en mer nyanserad bild av den narkotikarelaterade dödligheten. Självmord, läkemedel, blandmissbruk och nätdroger är viktiga orsaker till dödsfallen.

Socialstyrelsens analys visar också att den förmodade ökningen av narkotikarelaterade dödsfall som vi sett i Sverige sedan 2006 huvudsakligen kan förklaras av fler och förbättrade rättsmedicinska analyser, hur dödsorsaksintyg registreras och kodas samt förändringar där vissa läkemedel tillkommer och andra fasas ut.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tittat närmare på vad som orsakat de dödsfall som i statistiken under 2014 klassificeras som narkotikarelaterade.

Omkring hälften av dödsfallen är överdoser. Opioider, både i form av läkemedel och heroin är vanliga, och tre fjärdedelar av de som dör är män. Men fram växer också en annan bild av narkotikadöden.

Psykisk ohälsa, smärtstillande och självmord

En betydande andel av dödsfallen är självmord. Dessa är vanligare bland kvinnor. Ofta finns en vårdhistorik som rymmer en hög grad av psykisk ohälsa. Merparten av fynden av substanser är smärtstillande läkemedel som tramadol, oxikodon och morfin, varav en stor del hämtats ut från apotek. Vanligen sker dessa dödsfall i 50-årsåldern.

– Det går inte att dra en rak linje mellan statistiken om den narkotikarelaterade dödligheten och narkotikamissbrukets omfattning. I statistiken ryms även personer som aldrig missbrukat, men tar sitt liv med hjälp av narkotikaklassade läkemedel, säger Socialstyrelsens utredare Daniel Svensson.

Blandmissbruk och nya nätdroger

Socialstyrelsens analys av dödsorsaksintygen pekar på ett omfattande blandmissbruk. Hos merparten av dem som avlidit förekom minst två substanser, främst opioider i kombination med bensodiazepiner.

– En annan mindre, men ökande, del av dödsfallen sker till följd av nya psykoaktiva substanser, så kallade nätdroger som säljs och marknadsförs på internet innan de narkotikaklassas och ersätts av nya substanser, säger Bengt Danielsson, medicinskt sakkunnig i läkemedelsfrågor vid Socialstyrelsen.

För att förbättra möjligheterna att med hjälp av den officiella statistiken i dödsorsaksregistret följa vad som orsakar dödsfallen kommer Socialstyrelsen att införa en mer detaljerad registrering av enskilda substanser. Detta kommer att göra det möjligt att i högre utsträckning urskilja vilka specifika substanser som har relevans för dödsfallen, till exempel kommer fler läkemedel att vara möjliga att följa liksom fler nya psykoaktiva substanser.

– Avsikten är att öka kunskapen om den narkotikarelaterade dödligheten och förbättra möjligheterna att följa utvecklingen. Detta kan vara till stor nytta för utformingen av preventiva insatser, säger Mona Heurgren, chef för Socialstyrelsens avdelning för statistik och jämförelser.