Många kommuner känner till självmordsplaner bland ensamkommande

Publicerad:
Oron för fler självmord bland unga asylsökande är befogad. Det står klart efter Socialstyrelsens rundringning till drygt 50 slumpvis utvalda kommuner och stadsdelar. De svarande känner till minst 68 försök till självmord under 2016 och 2017.

Enkäten genomfördes under måndag och tisdag denna vecka, efter larmet om att barn och unga bland annat på sociala medier berättar om sina planer på att ta sitt liv och att några redan gjort det. Frågorna gällde om kommunerna och stadsdelarna har kännedom om genomförda, försök till samt planer på självmord bland ensamkommande barn.

Resultaten visar att situationen är allvarlig. De svarande har kännedom om tre självmord och ytterligare 68 försök till självmord under 2016 och 2017. Drygt hälften av dem känner till att det finns självmordsplaner bland de ensamkommande.

– Läget är mycket oroande. Det är bra att situationen blivit uppmärksammad, säger Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för socialtjänsten.

Koppling till asylprocessen

Skälen till den uppkomna situationen kan vara flera, men rundringningen visar på en koppling till asylprocessen. Den bilden delas även av representanter för barn- och ungdomspsykiatrin som Socialstyrelsen har haft kontakt med de senaste dagarna. Många barn är rädda för att utvisas, men också för vad som ska hända när de fyller 18 år och riskerar att förlora rätten till både plats på HVB och god man.

– Oavsett var i asylprocessen de unga befinner sig så har socialtjänsten viktiga uppgifter att lösa. Den måste se till att det finns vuxna runt de ensamkommande som kan ge stöd, skydd och omsorg under en osäker tid i deras liv, säger Annika Öquist.

Kunskapsstöd behöver spridas

Socialstyrelsen kan behöva stötta kommunerna med information. Därför kommer myndigheten inom kort att skriva till socialtjänster och andra som arbetar med ensamkommande för att påminna om det kunskapsstöd som finns för dem som möter ensamkommande barn.

– Vi vill också be barn och unga som mår dåligt att vända sig till vuxna i deras närhet, så att de kan få hjälp. Det kan vara en familjehemsförälder, HVB-personal, god man, lärare, skolsköterska, vuxen inom fritidsaktivitet eller kanske i kyrkan. Även Rädda Barnens och andra organisationers stödtelefonnummer finns, säger Annika Öquist.

Socialstyrelsens rundringning

  • Rundringningen gjordes den 13-14 februari 2017 till 55 kommuner och stadsdelar, varav 51 svarade. De fick svara på frågor om genomförda, försök till samt planer på självmord bland unga ensamkommande.
  • De svarande hade vetskap om tre barn som tagit sina liv under 2016 och 2017.
  • Totalt 68 ensamkommande barn har under samma period försökt ta sina liv, enligt de svarande. 62 av dem är pojkar, 6 flickor.
  • 27 av de svarande kommunerna och stadsdelarna hade vetskap om att självmord diskuteras bland ensamkommande.
  • Flertalet intervjuade uppger att de ensamkommandes psykiska ohälsa är tydligt kopplad till asylprocessen. Många är rädda för att utvisas och för vad som ska hända när de blir 18 år.