Många kan tänka sig frivilliguppdrag för barn

Publicerad:
En fjärdedel av Sveriges befolkning mellan 18-80 år kan utan tvekan tänka sig ett frivilliguppdrag för utsatta barn och ungdomar. Antingen som familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Det visar en ny undersökning som Socialstyrelsen låtit ta fram.

TNS Sifos enkät besvarades av 2 020 personer i februari 2016 och gäller frivilliguppdrag som kommunerna rekryterar privatpersoner till.

De uppdrag som flest personer ”utan tvekan” kan tänka sig är kontaktperson (17 procent), kontaktfamilj (11 procent) och god man (9 procent). Det finns också en större grupp som ”under vissa förutsättningar” kan tänka sig uppdragen: 26 procent som kontaktfamilj, 24 procent som kontaktperson och 40 procent som god man för ensamkommande barn.

Färre personer kan tänka sig uppdrag som innebär att barnet eller ungdomen flyttar in i det egna hemmet. Av de svarande kan 3 procent ”utan tvekan” tänka sig att vara familjehem, och ytterligare 19 procent kan tänka sig uppdraget ”under vissa förutsättningar”.

Tidsåtgång en osäkerhetsfaktor

De främsta skälen till tvekan bland de som kan tänka sig ett uppdrag är osäkerhet kring möjligheten att byta uppdrag om det inte känns rätt, tidsåtgången i vardagen och längden på uppdraget.

– Tidsåtgången varierar beroende på vilket uppdrag det gäller. Uppdraget som kontaktperson är exempelvis inte lika tidskrävande som att vara familjehem. Även det enskilda barnets behov och ålder påverkar tidsåtgången, säger enhetschef Annika Öquist.

Längden på de olika uppdragen varierar också. Uppdraget som god man för ett ensamkommande barn avslutas exempelvis när barnet fyller 18 eller får permanent uppehållstillstånd. I familjehem kan ett barn placeras under en längre tid.

– Många saknar kunskap om att möjligheten att avsluta ett uppdrag finns. Samtidigt är det viktigt att förstå att barn har behov av kontinuitet och att det kan vara dåligt för barnet att avbryta. Men om det inte fungerar för någon av parterna är det ju inte heller bra att fortsätta, säger Annika Öquist.

Många kvinnor och unga vill engagera sig

Kvinnor har en högre vilja att ta uppdrag än män. Unga personer i åldern 18-29 år har ett signifikant högre intresse för att engagera sig. Bland de yngre är intresset stort hos både kvinnor och män. Det gäller särskilt uppdraget som kontaktperson.

– Eftersom kommunerna behöver unga som kontaktpersoner är det ett positivt resultat. Den erfarenhet personen får kan också göra att man senare i livet kan tänka sig att ta andra uppdrag, säger Annika Öquist.

Undersökningen är framtagen som underlag för Socialstyrelsens regeringsuppdrag att med informationsinsatser underlätta kommuneras rekrytering av privatpersoner till frivilliguppdrag. Informationsinsatserna genomförs 2016-2018.

Fakta om de olika blocken

Familjehem (tidigare fosterhem) innebär att barnet eller ungdomen bor hemma hos dig och din familj. Familjehemsföräldern hjälper och stöttar barnet med vardagliga saker. Längden på placeringen varierar, allt från en kortare tid till flera år.

Jourhem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar som behöver omedelbart skydd eller stöd. Barnet bor i jourhemmet en kortare period, ofta i väntan på ett familjehem.

Kontaktfamilj innebär att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem någon eller några dagar varje månad. Familjen blir ett extra stöd och en viktig del i barnets nätverk.

Kontaktperson innebär att träffa barnet eller ungdomen regelbundet som ett stöd utanför familjen. Man umgås och kan hitta på aktiviteter tillsammans, till exempel fika, träna eller gå på bio. För ett ensamkommande barn kan kontaktpersonen bli en hjälp in i det svenska samhället.

God man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet eller ungdomen i myndighetskontakter och bestämma i frågor som rör barnets personliga, rättsliga och ekonomiska angelägenheter. Uppdraget gäller fram till att barnet fyller 18 eller får permanent uppehållstillstånd.

Särskilt förordnad vårdnadshavare innebär att besluta i frågor som rör barnet, till exempel vilken skola barnet ska gå i, hälso- och sjukvård samt fritidsaktiviteter. Behovet uppstår när barnets vårdnadshavare brister allvarligt i omsorgen eller avlider och när ett ensamkommande barn får permanent uppehållstillstånd i Sverige.