Publicerad:
Omkring 780 000 personer i landet missbrukar eller är beroende av alkohol. De allra flesta söker aldrig hjälp, trots att många med måttligt beroende skulle kunna återta kontrollen över drickandet. Socialstyrelsen vill därför öka tillgången till psykosocial behandling i primärvården och företagshälsovården

– Vi vet att missbruks- och beroendevården endast når en av fem som är beroende av alkohol. Det finns bevisat effektiva metoder som vi nu prioriterar upp i de nationella riktlinjerna för att göra vården mer tillgänglig för det stora flertalet alkoholberoende, säger Socialstyrelsens projektledare Maria Branting.

I dag återfinns framförallt de omkring 50 000 svårt alkoholberoende i missbruks- och beroendevården. I den gruppen finns ofta påtagliga sociala problem.

– Den vården uppfattas inte som attraktiv av alla som har ett alkoholberoende. Dessutom finns stora regionala skillnader i möjligheterna att få god vård. Ett fåtal av landets kommuner och landsting kan erbjuda val mellan flera psykosociala behandlingsformer, det vill säga metoder som syftar till att förändra de beteenden som orsakar problem, säger Arvid Widenlou Nordmark, tf enhetschef vid Socialstyrelsen.

Fler bör få motivationshöjande behandling

I uppdateringen av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård får en metod som heter MET högsta prioritering vid alkoholberoende. Den bygger på motiverande samtal och kompletteras med medicinska test och frågeformulär. Metoden är mindre omfattande än andra psykosociala behandlingsmetoder och kräver inte psykoterapiutbildning, vilket gör att den kan erbjudas även inom primärvård och företagshälsovård.

– Det är viktigt att vården når fler eftersom även vid måttligt alkoholberoende är dödligheten fördubblad jämfört med den övriga befolkningen. Alkoholberoende orsakar också problem i familjer, i sociala sammanhang och på arbetet, säger Maria Branting.

Även kognitiv beteendeterapi, KBT, tolvstegsbehandling och community reinforcement approach, CRA, med kombinerade insatser för att stärka personens sociala situation rekommenderas i riktlinjerna.

Ut på remiss

Riktlinjerna vänder sig både till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. De innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling och psykosocial behandling vid missbruk eller beroende av alkohol, bensodiazepiner, cannabis, centralstimulantia och opioder, samt läkemedelsbehandling och psykosocial behandling vid samsjuklighet och psykosocial behandling för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem. Det går att lämna synpunkter under remisstiden till och med den 19 juni. Socialstyrelsens slutgiltiga rekommendationer publiceras under våren 2015.