Många äldre nöjda med bemötande - men fortsatt besvär med ensamhet

Publicerad:
De allra flesta med äldreomsorg anser att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen, men nästan 6 av 10 upplever att de har besvär av ensamhet. Det visar Socialstyrelsens nationella undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019. Resultatet visar också att det finns stora skillnader mellan kommunerna.

Årets enkätundersökning visar att 95 procent av de som har äldreomsorg anser att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt. De som bor hemma med stöd av hemtjänst är något mer positiva än de som bor på särskilt boende, 97 respektive 93 procent.

– Ett gott bemötande handlar bland annat om att personalen är lyhörd och att den äldre personen upplever sig bli behandlad på ett respektfullt sätt. Vi ser också att de flesta äldre tycker att personalen brukar ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dem, säger Michaela Prochazka, utredare på Socialstyrelsen.

Många besväras av ensamhet

Enkätundersökningen visar att 59 procent av de med äldreomsorg upplever att de har besvär av ensamhet. Ett resultat som varit i stort sett oförändrat de senaste tre åren.

De som bor på särskilt boende upplever i högre utsträckning att de har besvär av ensamhet än de som bor hemma med stöd av hemtjänst. Av de som bor på särskilt boende upplever 47 procent att de har besvär av ensamhet då och då och 18 procent uppger att de ofta har besvär av ensamhet. Motsvarande siffror hos de som bor hemma med stöd av hemtjänst är 40 respektive 13 procent.

– Besvär av ensamhet och ofrivillig isolering kan förvärra eller orsaka hälsoproblem, vilket i sin tur kan leda till ett ökat vård- och omsorgsbehov. För att den äldre ska känna gemenskap, delaktighet och mening med sin tillvaro behövs bland annat meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra. Det kräver rätt kompetens hos personalen men också tillräckliga resurser, säger Michaela Prochazka.

63 procent av de som bor på särskilt boende har svarat positivt på frågan om hur nöjd man är med aktiviteterna som erbjuds på äldreboendet, och 58 procent har svarat positivt på frågan om möjligheterna att få komma utomhus. Även här har resultaten legat på en relativt konstant nivå de senaste tre åren.

Stora skillnader mellan kommuner och verksamheter

Det är fortsatt stora skillnader mellan kommuner och mellan verksamheter inom en och samma kommun. Vad gäller andelen äldre som bor hemma med stöd av hemtjänst och upplever att de ofta har besvär av ensamhet varierar kommunresultaten från 5 till 23 procent.

– Det är viktigt att kommunerna arbetar aktivt för att motverka ensamhet bland äldre så långt det går, säger Michaela Prochazka.

Fakta om undersökningen:

  • Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? vänder sig till alla personer 65 år eller äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende.
  • I 2019 års undersökning fick 219 991 personer med äldreomsorg möjlighet att medverka. 57 procent av dem, 124 997 personer, svarade på enkäten.
  • Det finns resultat för län, kommuner, stadsdelar och verksamheter med minst sju svarande.
  • Undersökningen har genomförts årligen sedan 2013.

Kontakt

Michaela Prochazka
Telefon: 075-247 30 84