Målnivåer för rörelseorganens sjukdomar

Publicerad:
Socialstyrelsen har nu tagit fram målnivåer för rörelseorganens sjukdomar. Ett av de mål som presenteras är benspecifika läkemedel för osteoporos där förskrivningen är låg i landet och som myndigheten föreslår ska öka till 30 procent.

– En ökning av läkemedelsförskrivningen skulle innebära att ungefär dubbelt så många patienter med benskörhet får behandlingen jämfört med i dag i riket som helhet, säger Inger Lundkvist, utredare vid Socialstyrelsen.

Målnivåerna som presenteras är mått som hälso-och sjukvården bör sträva mot i sitt arbete för förbättrad kvalitet för patienten. Målnivåerna kan användas i styrning och ledning av verksamheterna, samt som referenspunkt vid uppföljning och utvärdering på både lokal och nationell nivå. 

Vid reumatoid artrit rekommenderar myndigheten att landstingen ska korta tiden från symtom till diagnos genom att sträva mot att nå målet att 50 procent av patienterna ska få diagnos inom 20 veckor.

– Det är angeläget att ställa diagnosen reumatoid artrit så tidigt som möjligt för att snarast kunna påbörja lämplig behandling. Målnivån ger här en tydlig signal om vad hälso- och sjukvården ska prioritera, säger Inger Lundkvist.

Målnivåerna stimulerar till ökad följsamhet till de nationella riktlinjerna

I samband med uppföljning och utvärdering av landstingens följsamhet till rekommendationerna i riktlinjerna är målnivåer ett värdefullt verktyg för att bedöma hälso- och sjukvårdens resultat i förhållande till den önskvärda kvaliteten.

Ett sådant exempel är målet att minska antalet röntgenundersökningar i samband med diagnostikav artros.

– En samlad bedömning av anamnesen, förekomsten av tre vanliga symtom och tre typiska kliniska fynd räcker för att ställa diagnos vid artros i knä och höft. Därför bedömer Socialstyrelsen att andelen röntgenundersökningar bör ligga på målnivån mellan 50–70 procent.

Genom att mäta skillnaderna mellan faktisk och önskvärd nivå är det i de fall det finns tillförlitliga kostnadsdata även möjligt att beräkna vilka kostnader eller besparingar som måluppfyllelsen skulle innebära, samt vilka merkostnader som uppkommer genom val av mindre lämpliga behandlingar.

– Sammanlagt har vi fastställt nio målnivåer som utgår från indikatorer inom nationella riktlinjer och utvärderingar för samma område.