Majoriteten nöjd med sin äldreomsorg – men stora regionala skillnader

Publicerad:
De flesta äldre är nöjda med sin äldreomsorg, men det finns fortfarande stora regionala skillnader. Det framgår av Socialstyrelsens nationella undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018. Andelen positiva svar har minskat för många frågor, exempelvis vad gäller möjligheten till utevistelse.
    I en första version av denna nyhet fanns i första citatet en felaktig sifferuppgift gällande nöjdhet bland äldre med hemtjänst. Detta har korrigerats.

På nationell nivå uppger 81 procent av personer i särskilt boende att de är nöjda med sin äldreomsorg, för dem som bor hemma med stöd av hemtjänst är 88 procent nöjda. Det är en minskning med en procentenhet inom både hemtjänst och särskilt boende jämfört med 2017 års undersökning. 


De regionala skillnaderna är fortfarande stora mellan olika kommuner, och mellan olika verksamheter inom en och samma kommun.

– Kommunen med lägst andel nöjda i särskilt boende har 58 procent och kommunen med högst andel har 100 procent. Vad gäller hemtjänst varierar resultatet från 67 procent till 100 procent, säger Anna Ekendahl, utredare på Socialstyrelsen.

Försämrad möjlighet till utevistelse

I jämförelse med tidigare år har andelen positiva svar minskat något för många frågor, bland annat vad gäller möjlighet till utevistelse på sitt särskilda boende. Resultatet för de som anger att möjligheterna att komma utomhus är ganska eller mycket bra har minskat från 58 till 57 procent.

– Möjligheten till utevistelse är viktig. Forskning visar att det kan leda till bättre sömn och ökad rörlighet som kan motivera en ökad aptit. Det i sin tur leder till ökad livskvalitet för den enskilde, säger Anna Ekendahl.

Bland de som bor hemma med stöd av hemtjänst syns en liten försämring för nästintill samtliga frågor i årets resultat. Det är främst frågorna om upplevelsen av hemtjänstpersonalen som sticker ut negativt. 

– Om personalen meddelar förändring i förväg är den fråga där vi ser störst försämring. Det kan till exempel handla om att personalen kommer en senare tid än man bestämt, säger Anna Ekendahl.

Inte samma försämring när det gäller självskattad hälsa

Däremot syns inte samma försämring när det gäller den enskildes självskattade hälsa, rörlighet, ängslan och ensamhet.

– Det är positivt att personer med insatser i äldreomsorgen inte skattar den egna hälsan som mindre god än tidigare, eftersom tidigare analyser har visat på att den självskattade hälsan påverkas av den faktiska hälsan hos den enskilde, säger Anna Ekendahl.

 

Fakta om undersökningen
  • 2018 års enkät om vad de äldre tycker om äldreomsorgen är den sjätte i ordningen.
  • Undersökningen vänder sig till alla personer 65 år eller äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende.
  • I 2018 års undersökning fick 217 867 personer med äldreomsorg möjlighet att medverka. 56 procent av dem, 122 822 personer, svarade på enkäten.
  • Det finns resultat för län, kommuner, stadsdelar och verksamheter med minst sju svarande.