Magnetkamera kan öka säkerhet om barns ålder

Publicerad:
Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har sökt efter studier om tillförlitligheten i icke-radiologiska metoder för åldersbedömningar, som istället bygger på undersökningar av den utvecklingsmässiga, fysiska och psykosociala mognaden.

SBU gjorde en mycket bred sökning och granskade 16 000 studiesammanfattningar och ett 70-tal fulltextartiklar utan att finna något vetenskapligt stöd för användning av metoder som inte bygger på bilddiagnostik.

Socialstyrelsen har analyserat 1 400 vetenskapliga artiklar som rör bilddiagnostik med hjälp av röntgen av skelett och tänder respektive undersökning av skelettet med magnetkamera. De mest kvalitativa studierna, bland annat utifrån samstämmighet, har valts ut, bevisgraderats och bearbetats statistiskt.

– Vi initierade denna kunskapsöversyn för att se i vilken utsträckning ny forskning kan bidra till att minska osäkerhetsmarginalerna vid åldersbedömningar, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef för Socialstyrelsen.

Överväga ordnat införande

Resultatet av Socialstyrelsens granskning är att undersökningar av knäleder med magnetkamera har potential att minska risken för att ett barn misstas för en vuxen, den beräknade risken är 3 procent för pojkar och 7 procent för flickor, baserat på uppmätta medelvärden. Vid röntgen av tänder och händer är motsvarande risk omkring 10-12 procent.

– Resultaten är så pass positiva att ett ordnat införande kan övervägas, till exempel efter en pilotstudie, säger Lars-Torsten Larsson.

Barn prioriterade

Mognaden i skelettets tillväxtzoner exempelvis knäled, handled, fotled och nyckelben ger information om hur gamla vi är, eller i alla fall hur sannolikt det är att vi uppnått en viss ålder. Då kroppen och skelettet mognar olika snabbt hos olika individer rymmer alla metoder för medicinsk åldersbedömning viss osäkerhet.

– Vi har letat efter en tillväxtzon som mognar sent så att det med större säkerhet går att avgöra om personen är ett barn, det vill säga under 18 år. Detta har varit vår prioritering eftersom det är angeläget att barn som söker asyl får en så korrekt åldersbedömning som möjligt, säger Carl-Erik Flodmark som projektlett Socialstyrelsens arbete.

Komplettera med fler tillväxtzoner

Tänder och händer mognar vanligen vid 17-19 års ålder. Fotled, knäled och nyckelben mognar vid 21, 24 respektive 25 års ålder.

– Det vi hittills sett är att undersökning av knäled med magnetkamera är bäst lämpad att hitta barn. Om man kompletterar med avbildningar av fler tillväxtzoner bör möjligheten öka att närmare ringa in 18-årsgränsen, säger Carl-Erik Flodmark.

Socialstyrelsen har det senaste året fört en nära dialog med berörda myndigheter och professionsföreningar.

– Nu finns en aktuell översyn av kunskapsläget och därmed möjlighet att utifrån ett vetenskapligt faktaunderlag komma vidare i frågan om åldersbedömningar, säger Lars-Torsten Larsson.