LSS-insatser till funktionsnedsatta ökar

Publicerad:
Kommunernas insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, fortsätter att öka. Under 2015 beviljades drygt 117 000 insatser, bland annat för daglig verksamhet, plats på vuxenboende eller personlig assistans. Totalt beviljades 3 000 fler insatser än året innan.

Socialstyrelsens nya statistik visar att ökningen av LSS-insatser som pågått under flera år fortsätter. I oktober 2015 var det sammanlagt 69 500 personer som hade en eller flera insatser enligt LSS. Syftet med LSS-verksamheten är att underlätta det dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättning och främja full delaktighet i samhällslivet.

Den största LSS-insatsen är daglig verksamhet som står för 30 procent av insatserna. Även vuxenboende utgör en stor del, 23 procent. Båda insatserna har ökat, liksom insatsen personlig assistans. Den senare har gått från att omfatta 3 300 personer år 2007 till 4 300 personer under 2015.

– Statistiken visar även på könsskillnader. Män får cirka 60 procent av alla LSS-insatser, och störst är skillnaderna i åldersgruppen 5-25 år. Framförallt gäller det insatser som riktar sig till barn och ungdomar, såsom avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn och barnboende, säger statistikern Lina Boberg.

Det finns också stora skillnader i landet när det gäller hur många personer som har LSS-insatser i förhållande till befolkningen. Lägsta andel LSS-insatser återfinns i Stockholms län med 0,6 procent av befolkningen. I Västerbottens län är andelen högst med 1 procent. Genomsnittet för riket är 0,7 procent.