Legitimation för kuratorer i vården bör införas

Publicerad:
Socialstyrelsen menar att det finns behov av legitimation för kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvården. Målet är ökad patientsäkerhet då dessa kuratorer har behandlingsansvar för patienter samt skriver remisser, intyg och utlåtanden.

Socialstyrelsens bedömning är att en legitimation för kuratorer kan bidra till att ge det sociala och psykosociala arbetet i hälso- och sjukvården mer utrymme.

– Vi vill säkra att patientens situation uppmärksammas och behandlas i sin helhet, så att sociala problem inte får medicinska förklaringar, säger Socialstyrelsens utredare Monica Norrman.

Behov av vidareutbildning

En stor del av kuratorns arbetstid innebär direkta kontakter med patienter. Det kan handla om att ge psykosocialt stöd och behandling för att stärka patientens förmåga att påverka sin situation och få en gynnsam utveckling i livet.

– Vi gör bedömningen att en socionomexamen ger en god grund, men att det också krävs fördjupade kunskaper i socialt arbete inom hälso- och sjukvården, säger Monica Norrman.

Dessa kunskaper bör förvärvas i en legitimationsgrundande vidareutbildning om 30 högskolepoäng. För nu verksamma som inte uppfyller kraven föreslår Socialstyrelsen övergångsregler som utgår från examen, antal år i yrket och relevanta vidareutbildningar.

Legitimation går att återkalla

En legitimering av ett yrke innebär att staten har åtagit sig att kontrollera och värdera både utbildningen och personens lämplighet. Patientsäkerhetslagen anger också att de reglerade yrkena har titelskydd och endast får användas av den som har legitimation.

– Arbetet i vården ska ske enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. En viktig patientsäkerhetsaspekt av att inneha en legitimation är att det också finns möjlighet att återkalla den, säger Monica Norrman.