Läkemedel bakom många inläggningar av äldre

Publicerad:
Nästan var tionde gång en äldre person läggs in på sjukhus beror det på läkemedelsbiverkningar, enligt en granskning Socialstyrelsen gjort. Mer än hälften av inläggningarna skulle kunna förebyggas.

Totalt handlar det varje år om runt 35 000 fall i Sverige, där äldre blivit så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård.

– Det gör läkemedelsbiverkningar till en av de enskilt största orsakerna bakom att äldre behöver vårdas på sjukhus, säger Socialstyrelsens utredare Johan Fastbom.

Fallolyckor, yrsel, lågt blodtryck, hjärtproblem och olika former av blödningar är de biverkningar som leder till flest inläggningar. Oftast är det hjärt-kärlläkemedel, blodförtunnande och läkemedel som verkar i hjärnan, exempelvis antidepressiva medel och morfinbesläktade smärtstillande medel, som ligger bakom.

– De flesta biverkningarna orsakas alltså inte av direkt olämpliga läkemedel, utan av läkemedel som är viktiga för många äldre. Lösningen är inte att sluta behandla. I stället måste sjukvården bli mer noga med att se till att den äldre patienten får rätt doser, att ordinerade läkemedel passar ihop, att följa upp behandlingen ordentligt och vara lyhörd för biverkningar, säger Johan Fastbom.

Verktyg för tidig upptäckt tas fram

Granskningen av ett antal studier på området visar att det går att förebygga runt 60 procent av sjukhusinläggningarna. Förutom minskat lidande för de äldre innebär det i kronor räknat en möjlig besparing på 500-600 miljoner om året.

Därför planerar Socialstyrelsen att ta fram ett eller flera instrument som kan användas för att upptäcka när äldre löper risk att bli, eller har blivit, allvarligt sjuka av sina läkemedel. Instrumentet är tänkt att vara utformat som en checklista där de vanligaste biverkningarna knyts till olika läkemedel.

– Det är viktigt att alltid ha biverkningar i åtanke så att de kan upptäckas redan innan det går så långt att den äldre hamnar på akuten. Det gäller framförallt läkare, sjuksköterskor och omsorgspersonal, men även de äldre själva och deras närstående, säger Johan Fastbom.

Fakta
  • Risken för biverkningar ökar ju fler läkemedel den äldre tar samtidigt.
  • Kvinnor drabbas oftare än män, och risken ökar med stigande ålder.
  • Nedsatt njurfunktion är ytterligare en viktig riskfaktor för läkemedelsbiverkningar.